Rodzina w dobie przemian globalnychAbstrakt

Artykuł ukazuje wartość rodziny w dobie współczesnych przemian. Wśród tych przemian wymienia: masowe migracje, społeczne przyzwolenie na rozwody, odwlekanie decyzji o małżeństwie, powstawanie rodzin niepełnych, patchworkowych, hybrydowych, pojawianie się alternatywnych form życia małżeńskiego i rodzinnego. W tym kontekście Autorka podkreśla, że szczęśliwe i udane małżeństwo może być i dla wielu faktycznie jest jednym z najważniejszych celów życiowych. Zaś na bazie takiego małżeństwa można stworzyć dojrzałą rodziną, w której możliwe jest harmonijne kształtowanie stosunków międzyludzkich i realizowanie poczucia wzajemnej bliskości.


Słowa kluczowe

rodzina; rodzicielstwo w Polsce; macierzyństwo; ojcostwo; cywilizacja konsumpcji

Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, Warszawa 2002.

Bauman Z., Płynne życie, przeł. T. Kunz, Kraków 2007.

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate (2009).

Braun-Gałkowska M., Psychologia domowa. Małżeństwo – dzieci – rodzina, Olsztyn 1985.

Budrowska B., Tacierzyństwo, czyli nowy wzór ojcostwa, „Kultura i Społeczeństwo” 52,3 (2008), s. 123-151.

Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS 2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf [dostęp: 10.11.2015].

Doniec R., Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne rodziny w świadomości trzech pokoleń, Kraków 2001.

Eurosieroctwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze, oprac. M. Sztorc, Lublin 2012, http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/pliki/file/eurosieroctwo.pdf [dostęp: 10.11.2015].

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.

Hollstein W., Mężczyzna zdegradowany, „Gazeta Wyborcza” z 15.08.2010, http://wyborcza.pl/1,76842,8250006,Meżczyzna_zdegradowany.html [dostęp: 17.09.2015].

Jan Paweł II , Ku małżeństwu i rodzinie, wybór i oprac. A. Sujka, Kraków–Ząbki 1997.

Jan Paweł II , List do rodzin Gratissimam sane (1994).

Jan Paweł II , Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju! Orędzie na XXIX Światowy Dzień Pokoju (1.01.1996).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Polityki Rodzinnej, Dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na

koniec 2013 r., http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/4913/1/1/Statystyka%20rodzin%20zastepczych%20i%20placowek%20opiekunczo%20wychowawczych%20do%202013.pdf [dostęp: 17.09.2015].

Olearczyk T., Pedagogia ciszy, Kraków 2010.

Olearczyk T., Rodzina pomiędzy nowym a starym paradygmatem, Ružomberok 2013.

Olearczyk T., Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Kraków 2007.

Pedagogika miejsca, red. M. Mendel, Wrocław 2006.

Polacy o modelu rodziny, Pentor 2005, http://pentor-arch.tnsglobal.pl/39894.xml?doc_id=11280 [dostęp: 17.09.2015].

Pytanie o miłość prawdziwą, CBOS 2005, http://www.cbos.pl/SPISKO M.POL /2005/K_062_05.PDF [dostęp: 17.09.2015].

Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, CBOS 2013, http://www.cbos.pl/SPISKO M.POL /2013/K_033_13.PDF [dostęp: 17.09.2015].

Rodzina w erze Web 2.0, Pentor 2007, http://pentor-arch.tnsglobal.pl/52174.xml?doc_id=11280 [dostęp: 17.09.2015].

Rodziński S., Relacja mistrz–uczeń. Anachronizm czy nowa szansa, w: W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, red. D. Skulicz, Kraków 2004.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.

Społeczne alternatywy życia małżeńskiego, CBOS 2013, http://www.cbos.pl/SPISKO M.POL /2013/K_032_13.PDF [dostęp: 17.09.2015].

Stasiuk A., Duchowy lumpenproletariat i rewolucja czyli zagłada, w: tegoż, Tekturowy samolot, Wołowiec 2000.

Suchodolski B., Labirynty współczesności. Niewola i wolność człowieka, Warszawa 1972.

Szczepański M., Podróże po mniejszym niebie. Ojczyzna prywatna w socjologicznym oglądzie, w: Tożsamość miejsca i ludzi. Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej, red. M. Dymnicka, Z. Opacki, Warszawa 2003.

Toynbee A.J., A Study of History Abridgement of Volumens I-IV, ed. D.C. Somervell, London–New York 1956.

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r., nr 21 poz. 94 ze zm.

W cywilizacji konsumpcyjnej, red. M. Golka, Poznań 2004.

Wasilewski J., Czy konsumpcjonizm Polaków to efekt chłopskiego pochodzenia?, „Znak” 684 (2012).

Wierna służba. Wspomnienie uczestniczek walk o niepodległość 1910-1915, red. A. Piłsudska, M. Dąbrowska, W. Pełczyńska, Warszawa 1927.

Więzi społeczne i wzajemna pomoc (społeczno-psychologiczny kontekst życia Polaków), CBOS 2008, http://www.cbos.pl/SPISKO M.POL /2008/K_024_08.PDF [dostęp:

11.2015].

Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969.

Pobierz

Opublikowane : 2016-06-30


OlearczykkT. (2016). Rodzina w dobie przemian globalnych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 49(1), 134-151. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15666

Teresa Olearczykk 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).