Aksjologiczne podstawy relacji międzypokoleniowych w rodzinie. Z badań socjologicznych na SłowacjiAbstrakt

Obserwując kierunki przemian współczesnej kultury, widzimy, że rodzina podlega znaczącym przemianom i zaczyna tracić swoje uprzywilejowane miejsce w strukturach społecznych świata. Kultura współczesna bardziej stawia na jednostkę niż na rodzinę. 

Jedną z najbardziej fundamentalnych wartości życia rodzinnego jest zaufanie, które konstruuje normatywne standardy relacji społecznych. Nasze badania pokazują, że rodzina na Słowacji jest skupiona emocjonalnie wokół matki.

Depozytariuszami zaufania społecznego są przede wszystkim kobiety. One są też strażnikami więzi międzypokoleniowych oraz powiernikami spraw trudnych. Kultura zaufania w rodzinie budowana jest wokół matki. Zaufanie ma twarz kobiety.


Słowa kluczowe

rodzina; więzi międzypokoleniowe; zaufanie; wartości rodzinne; więzi rodzinne

Budzyńska, E. 2012. Małe dzieci mały kłopot? Więziotwórcze funkcje rodziny. In. W. Świątkiewicz, ed. Więzi międzypokoleniowe w rodzinie i kulturze. Uniwersytet Śląski. Katowice. ISBN 978-83-60743-60-1.

Dyczewski, L. 2012. Więź międzypokoleniowa w badaniach socjologicznych. In. Więzi międzypokoleniowe w rodzinie i w kulturze. Red. W. Świątkiewicz. Uniwersytet

Śląski. Katowice. ISBN 978-83-60743-60-1.

Grudziński-Herling, G. 2000. Inny świat. Czytelnik. Warszawa. ISBN 83-07-02797-7.

Górny, A. 2012. Młodzi wobec relacji międzypokoleniowych w rodzinie. Szkic socjologiczny na podstawie analizy młodzieżowych forów internetowych. In. W. Świątkiewicz, ed. Więzi międzypokoleniowe w rodzinie i kulturze. Uniwersytet Śląski. Katowice. ISBN 978-83-60743-60-1.

Kraus, B. 2014. Mezigenerační vztahy v rodině v české. In. Medzigeneračné vzťahy v rodine a kultúre. Ed. W. K. Świątkiewicz. Nitrianske sociologické kolokwium. T. 1. Nitra. ISBN 978-80-558-0569-6.

Krzysteczko, H. 2016. Z rodziny do rodziny. Księgarnia św. Jacka. Katowice. ISBN 978-83-7030-993-0.

Matulay, S. 2012. Medzigeneracne vzt’ahy v sucasnych slovenskych katolickich rodinach. In. W.K. Świątkiewicz, ed. Więzi międzypokoleniowe w rodzinie i kulturze. Uniwersytet Śląski. Katowice. ISBN 978-83-60743-60-1.

Matulník, J. 2014. Oslabenie rodiny a medzigeneračné vzťahy na Slovensku. In. Medzigeneračné vzťahy v rodine a kultúre. Ed. W.K. Świątkiewicz. Nitrianske sociologické kolokwium. T. 1. Nitra. ISBN 978-80-558-0569-6.

Majerčíková, J., Bednárik, R. 2007. Funkcie rodiny pri udržiavaní kontaktov, vzá-jomnej pomoci a dodržiavaní zvykov (s. 57–79). In. P. Ondrejkovič, a kol.: Nitrianska rodina na prahu tisícročia. UK F: Nitra. ISBN 978-80-8094-448-3.

Mead, M. 1978. Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

Pavelová, Ľ. 2006. Rodiny so závislým členom. In. P. Ondrejkovič, P. 2006. Rodina v novom miléniu. Univerzita Konštantína Filozofa. Nitra. ISBN 80-8050-982-4.

Plaňava, I. 2000. Manželství a rodiny. Doplněk. Brno. ISBN 80-7178-829-5.

Ondrejkovič, P. 2000. Modernizácia a anómia. Je teória anómie aktuálna i v súcasnej slovenskej spolocnosti?, in: Sociológia 4, roc. 32, s. 343-360.

Ondrejkovič, P. 2014. Keď poviem medzigeneračné vzťahy... In. W.K. Świątkiewicz, ed. Medzigeneračné vzťahy v rodine a kultúre. Nitranske sociologické kolokwium. T. 1. UK F. Nitra. ISBN 978-80-558-0569-6

Sztompka, P. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Znak. Kraków 2002.

Sztompka, P. 2008. Zaufanie: fundament społeczeństwa. In. H. Mamzer, T. Zalasiński, ed. Zaufanie a życie społeczne. Wydawnictwo Fundacji Humaniora. Poznań.

Zich, F. 2013. Trust as a Social Value. In. Cultures of Trust. Ed. O. Kozlova, K. Izdebska. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin. ISBN 978-83-6427-02-3.

Pobierz

Opublikowane : 2016-06-30


ŚwiątkiewiczW. (2016). Aksjologiczne podstawy relacji międzypokoleniowych w rodzinie. Z badań socjologicznych na Słowacji. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 49(1), 152-168. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15670

Wojciech Świątkiewicz 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).