Poradnictwo rodzinne jako forma wsparcia małżeństwa i rodzinyAbstrakt

Osoby uwikłane w kryzysy i konflikty małżeńskie, rodzinne wymagają niejednokrotnie szczególnej pomocy. Dlatego też celem artykułu jest próba przedstawienia poradnictwa rodzinnego jako formy wsparcia małżeństwa i rodziny. Rozważania dotyczą charakterystyki wsparcia społecznego, poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego. Artykuł omawia także korzyści wynikające z korzystania z różnych form wsparcia, w tym także z poradnictwa rodzinnego, które funkcjonuje zarówno
w instytucjach państwowych, jak i w kościelnych. W tekście zasygnalizowana została konieczność podejścia wielopłaszczyznowego zaangażowania specjalistów w procesie wsparcia małżeństwa i rodziny.


Słowa kluczowe

małżeństwo; rodzina; wsparcie; poradnictwo rodzinne

Biernat T., Przemiany rodziny jako problem społeczny, w: Budowanie systemu wsparcia dla rodziny – możliwości i ograniczenia, red. M. Sobczyk-Michałowska, M. Kozubska, Bydgoszcz 2010, s. 17-25.

Brzuszczak H., Metodyka poradnictwa interdyscyplinarnego dla osób i rodzin w systemie pomocy społecznej, w: Budowanie systemu wsparcia dla rodziny – możliwości i ograniczenia, red. M. Sobczak-Michałowska, A. Kozubska, Bydgoszcz 2010, s. 48-60.

Drożdzowicz L., Ogólna teoria systemów, w: Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, red. B. de Barbaro, Kraków 1999, s. 9-17.

Fischaleck F., Faires Streiten in der Ehe. Partnerkonfliktebesserlösen, Freunburg in Breisgau 1977.

Goldenberg H., Goldenberg I., Terapia rodzin, tłum. M. Łuszczak, M. Młynarz, K. Siemieniuk, Kraków 2006.

Hołtyń B., Istota udzielania wsparcia w związkach małżeńskich, w: Małżeństwo, rodzina, rozwód, red. B.M. Kaja, Bydgoszcz 2013, s. 187-215.

Jelonkiewicz I., Poradnictwo rodzinne, w: Poradnictwo psychologiczne, red. C. Czabała, S. Kulczyńska, Warszawa 2015, s. 228-257.

Jaworska-Obłój Z., Skuza B, Pojęcie wsparcia społecznego i jego funkcji w badaniach naukowych, „Przegląd Psychologiczny” 3 (1986), s. 733-746.

Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.

Kawula S., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 2004.

Kowalczyk D., Poradnie rodzinne, w: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. Brągiej, S. Badora, Opole 2005, s. 152-163.

Krzysteczko H., Poradnictwo duszpasterskie. Teoria i praktyka rogeriańskiego kontaktu pomocnego, Katowice 1998.

Kukołowicz T., Podstawy teoretyczne parafialnego poradnictwa rodzinnego, w: Teoretyczne i metodologiczne problemy poradoznawstwa, red. A. Kargulowa, M. Jędrzejczak, Wrocław 1985, s. 131-139.

Ryś M., Konflikty w rodzinie niszczą czy budują?, Warszawa 1994.

Smykowska D., Rodzina wychowująca dziecko z niepełnosprawnością, w: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, red. J. Janicka, Kraków 2010.

Stewart C., The Minister as marriage counselor, Nashville 1961.

Sujak E., Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Katowice 1988.

Sutton C., Psychologia dla pracowników, Gdańsk 2004.

Szczepkowski J., W poszukiwaniu współpracy z rodziną, w: Budowanie systemu wsparcia dla rodziny – możliwości i ograniczenia, red. M. Sobczyk-Michałowska, M. Kozubska, Bydgoszcz 2010, s. 38-47.

Wesołowska A., Poradnictwo interdyscyplinarne wobec wyzwań współczesnej rodziny, w: Wybrane problemy współczesnych małżeństwo i rodzin, red. H. Liberska, A. Malina, Warszawa 2011, s. 213-223.

Ziemska M., Rodzina a osobowość, Warszawa 1975.

Pobierz

Opublikowane : 2016-06-30


SzymczykL. (2016). Poradnictwo rodzinne jako forma wsparcia małżeństwa i rodziny. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 49(1), 183-197. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15672

Leokadia Szymczyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).