Szanse i ograniczenia modeli pracy asystenta rodzinyAbstrakt

Artykuł dotyczy próby integracji podejść w pracy asystenta rodziny. Jako nowy zawód w opiece społecznej ma on pomagać rodzinom przezywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych. Ostatnie lata praktyki w opiece społecznej wskazują jednak, że istnieje potrzeba systematyzacji i podjęcia refleksji nad modelami pracy stosowanymi w praktyce zawodowej asystenta. Refleksja ta winna obejmować między innymi rozstrzygnięcia kwestii: czy jest możliwy wybór najlepszego modelu pracy, czy raczej chodzi o integrowanie i dostosowywanie go do aktualnych warunków? W artykule znajduje się omówienie trzech podstawowych modeli pracy: tutoringu i interwencji kryzysowej oraz podejścia opartego na rozwiązaniu problemu.


Słowa kluczowe

modele pracy asystenta rodziny; tutoring; interwencja kryzysowa; podejście oparte na rozwiązaniu problemu

Allena J.G., Fonagya P., Mentalizowanie w praktyce klinicznej, Kraków 2014.

Apelt K., Jabłoński S., Smykowski B., Wojciechowska J., Ziółkowska B., Konstruowanie i ewaluacja projektów, Warszawa 2010.

Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, red. A. Żukiewicz, Kraków 2011.

Berg K.I., Miller D.S., Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu, Łódź 2000.

Brzezińska A., Appelt K., Tutoring nauczycielski – tutoring rówieśniczy: aspekty etyczne, „Forum Oświatowe” 2 (2013), s. 13-29.

Brzezińska A., Kaczan R., Droga do samodzielności. Gdańsk 2009.

Brzezińska A., Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk 2007.

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2000.

Brzezińska A., Ziółkowska B., Appelt K., Psychologia rozwoju człowieka, Gdańsk 2015.

Brzezińska A.I., IP UA M 2011/2012, Zdrowie publiczne – rola ewaluacji (materiał niepublikowany).

Dębska-Cenian A., Asystowanie – rozważania na temat istoty silnie zindywidualizowanego wsparcia, w: Asystentura rodziny. Nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, red. M. Szpunar, Gdynia 2010, s. 79.

Dunajska A., Dunajska D., Klein B., Asystentura w pomocy społecznej, Warszawa 2011.

Dziennik Ustaw z 2011, nr 149, poz. 887.

Greenstone J.L., Leviton S.C., Interwencja kryzysowa, tłum. M. Gajdzińska, Gdańsk 2004.

James R.K., Gilliland B., Strategie interwencji kryzysowej, tłum. A. Bidziński, Warszawa 2006.

Kowalik S., Społeczne uwarunkowania diagnozy klinicznej, w: H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 2014.

Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny, Katowice 2012.

Krasiejko I., Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Katowice 2011.

Kuźnik M., Kuźnik D., Małżeństwo na wirażu, czyli jak poruszać się sytuacji kryzysowej, Częstochowa 2010.

Kuźnik M., Kuźnik D., Pomocna dłoń. Interwencja kryzysowa w praktyce, Częstochowa 2009.

Malinowski J.A., Role, funkcje i zadania asystenta rodzinnego, w: Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, red. A. Żukiewicz, Kraków 2011.

Psychologia zdrowia i psychologia kliniczna. Teoria i praktyka, red. J. Brzeziński, L. Cierpiałkowska, Gdańsk 2008.

Sęk H., Heszen I., Psychologia zdrowia, Warszawa 2012.

Sęk H., Psychologia kliniczna a interwencja w kryzysie w sytuacjach traumatycznych i katastroficznych, w: tegoż, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa 2001.

Szczepkowski J., Praca socjalna – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Toruń 2010.

Topping K., Tutoring – wzajemne wspieranie się w nauce, tłum. Z. Janowska, „Educacional Practices” 5 (2000), s. 56-67.

Wygotski L.S., Wybrane prace psychologiczne II, Poznań 2002.

Pobierz

Opublikowane : 2016-06-30


KuźnikM. (2016). Szanse i ograniczenia modeli pracy asystenta rodziny. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 49(1), 198-211. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15673

Marek Kuźnik 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).