Specyfika religijnego systemu znaczeń osób będących i niebędących członkami Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”. Analiza badań własnychAbstrakt

Artykuł dotyczy uwarunkowań rozwoju religijności. Jednym z czynników wzrostu religijnego jest udział w życiu wspólnot religijnych. Obecnie dużym zainteresowaniem katolików cieszy się ruch religijny Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”. Z uwagi na fakt, iż jest to stosunkowo nowy ruch, w literaturze odnotowujemy brak badań, będących próbą empirycznej weryfikacji charakteru jego oddziaływań. Mając to na uwadze, zrealizowano projekt, którego celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy osoby należące do Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” odznaczają się wyższym poziomem religijności w porównaniu z osobami, które nie należą do tego ruchu religijnego. Przyjęto hipotezę dotyczącą istnienia różnic w zakresie religijności między osobami należącymi i nienależącymi do tego ruchu religijnego. Badaniami objęto 110 osób w wieku od 19 do 59 lat (M=38,55; SD=11,22). Pomiaru religijności respondentów dokonano przy użyciu Skali Religijnego Systemu Znaczeń D. Kroka. Uzyskane rezultaty pozwoliły na potwierdzenie sformułowanej hipotezy.


Słowa kluczowe

religijny system znaczeń; ruch religijny; Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”

Ardelt M., Effects of religion and purpose in life on elders’ subjective well-being and attitudes toward death, „Journal of Religious Gerontology” 14,4 (2003), s. 55-77.

Ardelt M., Koenig C.S., The role of religion for hospice patients and relatively healthy older adults, „Research on Aging” 28,2 (2006), s. 184-215.

Bielecki S., Znaki czasu i ich rozpoznawanie, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 1, Lublin 2000.

Chlewiński Z., Dojrzałość, osobowość, sumienie, religijność, Poznań 1991.

Chlewiński Z., Religia a osobowość człowieka, w: Religia w świecie współczesnym, red. H. Zimoń, Lublin 2000, s. 89-128.

Chlewiński Z., Wprowadzenie do psychologii religii, w: Psychologia religii, red. tenże, Lublin 1982, s. 11-59.

Cho F., Squier R., Religion as a Complex and Dynamic System, „Journal of the American Academy of Religion” 18,2 (2013), s. 357-398.

Głaz S., Zarys historii psychologii religii, w: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. tenże, Kraków 2006, s. 21-34.

Huber S., Dimensionen der Religiosiät, Bern 1996.

Huber S., Zentralität und Inhalt. Ein neues multidimensionales Messmodell der Religiosität, Opladen 2003.

Hutsebaut D., Post-Critical Belief a new approach to the religious attitude problem, „Journal of Empirical Theology” 9 (1996), s. 48-66.

Hutsebaut D., Post-Critical Belief Scales: Exploration of a possible developmental process, „Journal of Empirical Theology” 13,2 (2000), s. 19-28.

Jan Paweł II , Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa (2003).

Jan Paweł II , Encyklika Veritatis splendor (1993).

Jan Paweł II , Wiele charyzmatów i ruchów, ale jedna misja. Przemówienie do przedstawicieli ruchów kościelnych (30.05.1998).

Jaworski R., Podstawowe zagadnienia psychologii religii, w: Typologie religijności, red. S. Głaz, Kraków 2006, s. 271-285.

Jaworski R., Psychologiczna analiza religijności personalnej i apersonalnej, „Studia Płockie” 25/26 (1987/1988), s. 241-245.

Jaworski R., Psychologiczna analiza religijności w perspektywie komunikacji interpersonalnej, „Studia Psychologica” 4 (2002), s. 143-166.

Jaworski R., Psychologiczne badania religijności personalnej, „Zeszyty Naukowe KUL ” 41 (1998), s. 77-88.

Jaworski R., Psychologiczne uwarunkowania religijności personalnej, Lublin 1989.

Jaworski R., Sposoby radzenia sobie z trudnościami u osób o różnym typie religijności, „Studia Płockie” 32 (2004), s. 139-154.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Kim J., Nesselroade J.R., McCullough E.M., Dynamic factor analysis of worldviews religious beliefs and well-being among older adults, „Journal of Adult Development” 16 (2009), s. 87-100.

Kozielecki J., Z Bogiem albo bez Boga, Warszawa 1991.

Kozubek M., Pedagogie współczesnych ruchów kościelnych odpowiedzią na „Familiaris consortio”, „Studia Teologiczne i Humanistyczne” 1,2 (2011), s. 195-209.

Krok D., Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych, Opole 2009.

Król J., Psychologiczne aspekty badania fenomenu religii, Opole 2002.

Kuncewicz D., Osobowość a uczestnictwo w nowych ruchach religijnych, „Psychologia Jakości Życia” 2 (2005), s. 201-225.

Kupny J., Eklezjalność Ruchu Światło-Życie, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 38 (2005), s. 105-117.

Mariański J., Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin 2008.

Mariański J., Katolicyzm polski – ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Kraków 2011.

Mariański J., Sens życia, wartości, religia, Lublin 2013.

Pawlus T., Nowe ruchy religijne – zagrożenie czy nowa jakość duchowości?, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne” 1 (2013), s. 61-79.

Prężyna W., Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, Lublin 1981.

Prusowski W., Najbardziej charakterystyczne cechy polskiej religijności – analiza pastoralna, „Warszawskie Studia Pastoralne” 7 (2008), s. 182-201.

Silberman I., Religion as a meaning system: implications for the new millennium, „Journal of Social Issues” 61,4 (2005), s. 641-663.

Skreczko A., Zrzeszenia eklezjalne jako pomoc życia wiarą, „Rocznik Teologii Katolickiej” 10 (2011), s. 131-143.

Szostek B., Religijność a lęk u członków neokatechumenatu, „Warszawskie Studia Pastoralne” 15 (2012), s. 123-132.

Szymczak W., Religijność – aktywność – obywatelskość. O społecznym potencjale organizacji religijnych w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych” 38 (2010), s. 87-118.

Szymołon J., Przedmiot psychologii religii, w: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. S. Głaz, Kraków 2006, s. 42-49.

Śmigiel W., Apostolstwo świeckich w zrzeszeniach religijnych, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 56 (2009), s. 57-68.

Tornstam L., Maturing into Gerotranscendence, „The Journal of TransPersonal Psychology” 43,2 (2011), s. 166-180.

Walesa C., Rozwój religijności człowieka, Lublin 2005.

Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczęciu przemian ustrojowych. Centrum Badań Opinii Społecznej. Komunikat z badań, oprac. R. Boguszewski, Warszawa 2009.

Wnuk M., Marcinkowski J.T., Religijne korelaty jakości życia młodzieży studiującej – moderacyjna rola płci, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 91,4 (2010), s. 678-684.

Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”, oprac. Cyran W., Częstochowa 2005.

Zdybicka Z., Religia, w: Katolicyzm A–Z, red. Z. Pawlak, Łódź 1989, s. 328-341.

Zimnica-Kuzioła E., Moralny wymiar religijności członków Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, w: Religia i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce. Między losem a wyborem, red. J. Baniak, Poznań 2012, s. 291-307.

Pobierz

Opublikowane : 2016-06-30


BrudekP., & CiułaG. (2016). Specyfika religijnego systemu znaczeń osób będących i niebędących członkami Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”. Analiza badań własnych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 49(1), 212-225. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15808

Paweł Brudek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych  Polska
Grzegorz Ciuła 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).