Misja katolików w świecie współczesnym według encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate. Studium analityczneAbstrakt

Encyklika Caritas in veritate Benedykta XVI jest przez wielu komentatorów jego pontyfikatu marginalizowana i uważana za słaby punkt nauczania papieża. Zarzuca się jej bardziej duszpasterski niż społeczny charakter, naiwność, a nawet pewne marzycielstwo. Niesłusznie. Paradoksalnie bowiem to, co wskazuje się jako jej słabość, przy głębszej lekturze może okazać się jej siłą. Niniejszy artykuł stawia sobie za cel wykazanie, że Caritas in veritate można odczytać wedle klucza trzech pojęć: poznanie, miłowanie, działanie. Pojęcia te wyznaczają wzajemnie warunkujące się warstwy encykliki, a ich umiejętne zinterpretowanie pozwala wydobyć z tekstu papieża interesującą wizję misji katolików we współczesnym świecie.


Słowa kluczowe

papież; encyklika; miłość; społeczeństwo; Kościół; świat

Bańka A.R., Idea „powołania świeckich” w katolickiej doktrynie społecznej, Katowice 2013.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (2010).

Benedykt XVI, AIDS a uczłowieczanie seksualności. Z wywiadu przeprowadzonego podczas lotu do Kamerunu 17 marca 2009 roku, w: P. Seewald, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu (wywiad z Benedyktem XVI), tłum. P. Napiwodzki, Kraków 2011.

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate (2009).

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est (2005).

Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi (2007).

Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei (2011).

Blachnicki F., Charyzmat i wierność, Carlsberg 1985.

Encyklika bardziej duszpasterska niż społeczna. O mocnych i słabych stronach encykliki z dominikaninem o. Maciejem Ziębą rozmawia ks. Tomasz Jaklewicz, http://gosc.pl/doc/803069.Encyklika-bardziej-duszpasterska-niz-spoleczna [dostęp: 11.11.2015].

Jan od Krzyża, Żywy płomień miłości, w: tegoż, Dzieła, tłum. B. Smyrak, Kraków 1995, s. 715-803.

Jan Paweł II , Encyklika Laborem exercens (1981).

Jan Paweł II , List apostolski Novo millennio ineunte (2001).

Pacławski E., Pontyfikat na piątkę, Katowice 2010.

Seewald P., Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu (wywiad z Benedyktem XVI), tłum. P. Napiwodzki, Kraków 2011.

Sobór Watykański II , Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (1965).

Virgini G., Od arcybiskupstwa do papiestwa, w: J. Ratzinger (Benedykt XVI), Moje życie, Częstochowa 2013, s. 157-196.

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-31


BańkaA. (2015). Misja katolików w świecie współczesnym według encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate. Studium analityczne. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 48(2), 330-342. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15955

Aleksander R. Bańka 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).