Lekcjonarz mszalny podstawą kaznodziejskiej interpretacji problemów moralno-politycznychAbstrakt

Pismo Święte dotyczy wielu zagadnień, a w tym również problemów moralnych o charakterze społeczno-politycznym. Odzwierciedla to w pewnym stopniu Lekcjonarz mszalny, który zawiera między innymi teksty wyraźnie (explicite) lub niewyraźnie (implicite) wskazujące na te problemy. Autor artykułu dokonał próby podziału na te dwie grupy czytań biblijnych, zastrzegając się, że tego rodzaju rozróżnienie perykop może być dyskusyjne, chociaż przejrzyście uwydatnia omawiane zagadnienie. W Lekcjonarzu napotykamy bowiem na wiele innych tekstów o charakterze moralnospołecznym i politycznym, ale wybrano te, które lepiej wyrażają omawianą problematykę i mogą pomóc ludziom sprawującym władzę, politykom w kierowaniu się Objawieniem Bożym. Natomiast wykazy tekstów biblijnych powinny pobudzić kaznodziejów do wiernego i odważnego głoszenia słowa Bożego i aktualizowania go w konkretnych uwarunkowaniach życia społecznego i politycznego. Głosiciel słowa Bożego może jednak narazić się tym politykom, którzy szerzą laicki styl życia, a nawet pod presją swej władzy narzucają go innym. Jezus Chrystus jest najlepszym wzorem odważnego i bezkompromisowego głoszenia Ewangelii i udziela zbawczej mocy kaznodziejom, aby Go wiernie naśladowali.


Słowa kluczowe

homiletyka; kaznodziejstwo; Lekcjonarz mszalny; polityka; nauka społeczna Kościoła

Baumgartner A., Politische Ethik, w: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 8, Freiburg 1999, k. 389-391.

Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa (Przemówienie w Bundestagu, 22.09.2011), „L’Osservatore Romano”, wyd. pol. 10-11 (2011), s. 38-41.

Czajkowski M., Funkcja profetyczno-krytyczna Kościoła przepowiadającego w świetle Biblii, „Materiały Problemowe” 10,18 (1986), s. 95-103.

D’Agostino F., Giorello G., Kościół a polityka, Kraków 2011.

Galizzi M., Jezus ofiarą władzy. Ewangelia według św. Łukasza, t. 3, Warszawa 1988.

Grossfeld J., Kilka uwag o losie chrześcijanina w polityce, „Chrześcijaństwo. Świat. Polityka” 2,11 (2010), s. 4-7.

Jan Paweł II , Adhortacja apostolska Christifideles laici (1988).

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002, nr 2244-2246, 2254-2257; s. 722: Indeks rzeczowy: polityka. Katolicyzm społeczny a Polska współczesna. III Tydzień społeczny, 13-18 maja 1996 r. Przemówienia i referaty, Warszawa 1997.

Katolik a polityka, red. A. Zwoliński, Kraków 1999.

Krukowski J., Teologia pasterska katolicka, Przemyśl 1869.

Mazurkiewicz P., Wyzwania, jakie stają przed chrześcijaninem biorącym udział w polityce, „Chrześcijaństwo. Świat. Polityka” 2,11 (2010), s. 27-37.

Metz J.B., Politische Theologie, w: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 8, Freiburg 1999, k. 392-394.

Ojciec święty Jan Paweł II. O polityce, wstęp i oprac. P. Słabek, Kraków 2001.

Politik und Moral. Ergebniss einer Umfrage. „Theologisch-praktische Quartalschrift“ 135,3 (1987), s. 262-269.

Polityka na ambonie, red. W. Przyczyna, L. Szewczyk, Kraków 2015.

Romaniuk K. [i in.], Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 1, Poznań – Kraków 1999.

Schöttler H.G., Politische Predigt, w: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 8, Freiburg 1999, k. 392.

Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993.

Słownik socjologiczny, Toruń 19992.

Sobór Watykański II , Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et spes (1965).

Sobór Watykański II , Konstytucja o liturgii Sacrosanctum Concilium (1963).

Twardy J., Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie, Przemyśl 2009.

Wacker B., Politische Theologie, w: Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe, Bd. 3, s. 379-391.

Winter F., Die Predigt, w: Handbuch der Praktischen Theologie, red. H. Ammer [i in.], Berlin 1974, s. 199-312.

Zięba M., Dylematy chrześcijańskiego polityka, „Chrześcijaństwo. Świat. Polityka” 2,11 (2010), s. 8-17.

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-31


TwardyJ. (2015). Lekcjonarz mszalny podstawą kaznodziejskiej interpretacji problemów moralno-politycznych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 48(2), 388-404. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15967

Jan Twardy 
Przemyśl  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).