Górnośląskie zbiory pieśni kościelnych w latach 1914–2004Abstrakt

Jedną z głównych ról, jaką odgrywa pieśń kościelna, jest kształtowanie pobożności wiernych. Śpiew sakralny stanowi bogactwo tradycji i kultury Kościoła na Górnym Śląsku, gdzie wspólnota tworząca Lud Boży jest wspólnotą rozśpiewaną. Potwierdzeniem tej chlubnej tradycji są przekazy źródłowe pieśni kościelnych. Niniejsza praca skupia się na wybranym dziale górnośląskich zbiorów modlitw i pieśni, które ukazały się w latach 1914–2004 w obrębie dawnej diecezji, a dzisiaj archidiecezji katowickiej. Artykuł ten stanowi w pewnym sensie kontynuację opracowania naukowego s. Gaudencji – Teresy Ochot – zatytułowanego Modlitewniki górnośląskie do 1914 r.


Słowa kluczowe

muzyka sakralna; pieśń kościelna; śpiew liturgiczny; zbiory modlitw i pieśni kościelnych

Dokumenty Kościoła

Pius X, Motu proprio Inter pastoralis officii solicitudinis (1903).

Pius XII , Encyklika o muzyce kościelnej Musicae sacrae disciplina (1955).

Sobór Watykański II , Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (1965).

Opracowania

Górecki J., Pielgrzymowanie Górnoślązaków na Górę św. Anny w latach 1859-1914. Studium teologiczno-pastoralne, Katowice 2002.

Janiec Z., Komunikacyjny charakter śpiewu i muzyki liturgicznej, „Anamnesis” 48 (2006), s. 94–101.

Mierzwa I., Działalność wydawnicza diecezji katowickiej w pierwszym pięćdziesięcioleciu jej istnienia, „Nasza Przeszłość” 44 (1975), s. 117-144.

Myszor J., Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999.

Ochot T., Modlitewniki górnośląskie do 1914 r., „Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego” 1 (1968), s. 355-408.

Pośpiech R., Pielęgnowanie tradycji pieśni religijnych w diecezji opolskiej, w: Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze, red. K. Turek, Katowice 2004, s. 11-23.

Reginek A., Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX w., Katowice 2012.

Reginek A., Pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach źródłowych i tradycji ustnej. Studium teologiczno-muzykologiczne, Katowice 2005.

Sobeczko H.J., Pierwsze wydanie modlitewnika „Droga do Nieba” na tle ówczesnej literatury dewocyjnej i jego kolejne redakcje, w: Stulecie „Drogi do Nieba” ks. Ludwika

Skowronka, red. R. Pierskała, Opole 2003, s. 47-60.

Szczykała B., Działalność wydawnicza Księgarni i Drukarni Katolickiej (1925-1946) oraz Księgarni św. Jacka (1946-1990) w Katowicach. Zarys monograficzny, Katowice 1993, mps w BFilUŚ.

Worbs K., „Droga do nieba” ks. Ludwika Skowronka – modlitewnik powstały w Bogucicach, w: Parafia Bogucicka. Tradycja i współczesność, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 152-168.

Inne materiały źródłowe

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [Biblia Tysiąclecia], wyd. 4, Poznań 1991.

Skarbiec Modlitw i Pieśni. Książka diecezjalna do Nabożeństwa dla katolika każdego stanu i wieku wydana z polecenia J. E. Ks. Biskupa Stanisława Adamskiego przez grono księży Diecezji Katowickiej, wyd. 1, wyd. A, Katowice 1933, nakładem i drukiem Księgarni i Drukarni Katolickiej S.A.

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-31


WaszczakW. (2015). Górnośląskie zbiory pieśni kościelnych w latach 1914–2004. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 48(2), 425-447. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15969

Wojciech Waszczak 
Katowice  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).