Wpływ AIDS na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa kanonicznego na podstawie kanonu 1095Abstrakt

Cywilizacja XX czy XXI wieku dostarcza coraz to nowych problemów, z którymi boryka się człowiek, a które w znaczący sposób mogą mieć wpływ na świadome, dobrowolne oraz pełne wyrażenie i realizowanie zadań wypływających z małżeńskiej zgody. W artykule omówiona została choroba AIDS i jej wpływ na zdolność podejmowania obowiązków małżeńskich, a co za tym idzie – wpływ na konsens małżeński. Wnioski, jakie można wyciągnąć na podstawie zgromadzonego materiału, wskazują, że stwierdzenie nieważności małżeństwa może nastąpić tylko wówczas, gdy stopień zaawansowania choroby jest tak duży, że ma destrukcyjny wpływ na konsens. W związku z tym tylko nosiciele wirusa HIV, u których rozwinęła się choroba AIDS , nie są zdolni do ważnego zawarcia małżeństwa ze względu na szeroki wachlarz schorzeń zawsze towarzyszących chorobie AIDS .


Słowa kluczowe

HIV; AIDS; zgoda małżeńska; obowiązki małżeńskie

Pobierz

Opublikowane : 2012-12-31


JurczyńskiK. (2012). Wpływ AIDS na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa kanonicznego na podstawie kanonu 1095. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 45(2), 382-399. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16130

Krzysztof Jurczyński 
Londyn  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).