Izrael ludem jedynego Boga



Abstrakt

Der Pentateuch (die fünf Bücher Moses) zeigt uns Israel als Volk, das aus 12 Generationen
besteht, welche wiederum von 12 Söhnen Jakobs stammen. Dieses Volk vermehrte
sich in Ägypten. Nach dem Auszug aus Ägypten unter der Führung Moses und der Wanderung durch die Wüste, stand er vor dem Sinai, um durch das Schliessen eines Bundes mit seinem Gott Jahwe, der ihnen die Zehn Gebote erlies, ein Volk zu werden. Seine Einheit festigte Israel durch das Bekennen des Glaubens zu seinem einzigen Gott und die Kultausübung in einem Gotteshaus. Von ganz Israel verehrt, war Jahwe ein Symbol der Einheit des ganzen, aus mehreren Generationen bestehenden Volkes. Ein besonders Zeichen dieser Einheit wurde der von Dawid organisierte Jahwe – Kult in Jerusalem, zuerst in einem Offenbarungszelt und dann im errichteten Tempel. Jahwe wurde Gott einer Nation und eines Staates.


Słowa kluczowe

lud wybrany; wyjście z Egiptu; przymierze na Synaju; wspólnota kultyczna

Pobierz

Opublikowane : 2011-12-31


MałeckiZ. (2011). Izrael ludem jedynego Boga. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 44(2), 490–497. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16351

Zdzisław Małecki 



Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).