Zasada chrystocentryzmu w kaznodziejstwieAbstrakt

The rule of Christocentrism has strong biblical basis and is deeply rooted in contemporary theology – which is also reflected in homiletics.As the preacher should bring a full image of C hrist (totus Christus) closer to the faithful, the author presents five aspects of homiletic Christocentrism.So it is a theocentric aspect – as proclaiming Jesus leads towards doctrine of One God; it is also a Trinitarian aspect – as acting of separate Divine Persons should be emphasized in a sermon. Christ established the Church, is her Head and acts in her through Holy Spirit, so Christocentrism has an ecclesial aspect. The pneumatological dimension is connected with this aspect because Holy Spirit makes present the saving work of Christ and helps the priests to actualize the Gospel. It is necessary to speak about Mother of God and about saints in the spirit of Christocentrism, stressing their union with Saviour and total fulfilment of His Gospel. The Christocentric dimension exists in the preacher’s mystagogy - as in it we instruct the faithful that in liturgy of the C hurch the Paschal mystery of Christ is present and trough it appears His salutary
power. For the whole Christians life is in the close union with Christ who trough Holy Spirit leads God’s people towards sanctity. The word ministry is drawing „to sum up all things in Christ, in heaven an on earth” (Eph 1:10).


Słowa kluczowe

homiletyka; homiletyka materialna; homiletyka fundamentalna; chrystocentryzm w kazaniu; chrystologia w kaznodziejstwie; treść kazań

Pobierz

Opublikowane : 2011-12-31


TwardyJ. (2011). Zasada chrystocentryzmu w kaznodziejstwie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 44(2), 547–563. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16355

Jan Twardy 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).