Liturgia jako „przestrzeń” świadectwa na rzecz jednościAbstrakt

L’articolo sopra presentato vuole essere un valido contributo all’opera della maturazione della consapevolezza cristiana, riguardante il fatto che ogni celebrazione liturgica costituisce un evento pieno del dinamismo salvifico. Essendo il memoriale del mistero salvifico di Cristo, la liturgia rimane una fonte dell’unione fraterna, basata sul fondamento della santificazione che rigenera in noi la dignità dei figli di Dio e dei veri fratelli di Cristo. Occorre quindi ristudiare il tema concernente la base teologica dell’unità, rivissuta e riconsolidata ogni qual volta, quando accediamo alla celebrazione liturgica. Tale celebrazione – essendo la fonte dell’unione fraterna – fa crescere dentro di noi la capacità di diventare sempre più compatti nello sperimentare la nostra personale unità soggettiva, e cioè l’armonia tra sentimenti interiori (sperimentati nel nostro intimo) ed esperienze esteriori (vissute grazie alle diverse attività, compiute durante la liturgia). All’unità, di cui viene trattato nell’articolo, contribuiscono sia fattori personali, che non personali. Tra le persone attive nella celebrazione liturgica ci sono: membri dell’intera assemblea liturgica, il presidente della celebrazione e altre persone che svolgono il loro servizio liturgico. Tra gli elementi non personali, i quali aiutano l’assemblea a sentirsi davvero unita, ci sono: atteggiamenti e gesti, testi biblici, eucologici e agiografici – proclamati o ascoltati. In conclusione dell’articolo viene sottolieneato il fatto che la liturgia crea davvero un privilegiato „spazio” della testimonianza dell’unità tra i cristiani che – dopo aver partecipato alla celebrazione liturgica – si sentono mandati nel mondo per radicarvi il vero senso della comunione fraterna.


Słowa kluczowe

funkcje liturgiczne; gesty; jedność; liturgia; kult; postawy; uświęcenie; uczestnictwo

Pobierz

Opublikowane : 2011-12-31


ŻądłoA. (2011). Liturgia jako „przestrzeń” świadectwa na rzecz jedności. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 44(2), 564–574. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16356

Andrzej Żądło 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).