Problemy związane ze zdrowiem psychicznym zgłaszane w Diecezjalnej Poradni Życia RodzinnegoAbstrakt

About 4000 cases were reported and dealt with in the Diocese Family and Pastoral Counseling Center in Katowice in 1986-1999 (Father H. Krzysteczko was the head of the Center at that time) and every case concerned the problems of mental health. The writer of the paper focused his attention mainly on the problems connected with psychic disturbances such as: psychosis, neurosis and addictions. Schizophrenia was the most frequent case of psychosis. Not only the patient’s conditions are very poor, he hates himself for being unsuccessful in his job but also his family life is seriously disorganized and his relations with other people are disturbed. The question whether the patient’s marriage is in force arises quite often in such cases as well. The patient with neurosis has a feeling of mental discomfort without realizing the real reasons. Unrecognized problems have a great impact on interpersonal relations with family and other people. The aim of psychotherapy in such cases is to find the actual causes of conflicts and to teach the patient how to cope with them. All kinds of addictions are often accompanied by psychosis and neurosis. Alcoholism is the most common addiction dealt with in the Diocese Family and Pastoral Counseling Center in Katowice because it seriously disturbs family life. It often goes together with financial problems, disorganized family life, upbringing problems, losing a job, losing respect as well as co-addiction which makes it difficult to overcome the alcoholic problems. It is very hard to persuade the patient with alcoholic and psychosis problems to start the therapy. Motivating the patient and initiating the therapy is the essential element of helping both the patient and his family.


Pobierz

Opublikowane : 2023-05-15


KrzysteczkoH. (2023). Problemy związane ze zdrowiem psychicznym zgłaszane w Diecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 44(2), 575–589. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16357

Henryk Krzysteczko 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).