Z dziejów relikwii świątobliwej Ofki Piastówny, dominikanki raciborskiejAbstrakt

Daughter of Przemysł of Racibórz and duchess of Upper Silesia, Euphemia was one of the holy women of the Piast dynasty. At the age of fourteen, she entered the convent founded by her father, the Racibórz Dominicans, where, with time, she became a prioress. Shortly after her death on January 17, 1359, she became famous for miracles. A strong though local cult soon started to grow around her relics, causing her to be called blessed as early as the 16th century. Today, the Diocese of Opole, in conjunction with the unwavering cult of Eufemia, is seeking the beatification of this holy Piast duchess to officially sanction her holiness. It is frequently the case with many holy royalty, such as Hedwig of Silesia, Cunegund or Yolande, that many posthumous remains undergo an evolution. They start with the typical royal funeral, yet end up buried in shrines dedicated to the veneration of saints. So it was with Euphemia. Initially, as a former prioress, she was buried in a chapel crypt in the church of the Racibórz Dominicans. According to the original plans, the chapel was designed as a mausoleum of the Racibórz line of Piasts; hence Euphemia belonged there by birth. At the end of the 16th century, the existing cult transformed the burial chapel into a shrine, particularly after 1738 when the tomb of Euphemia was adopted to the public cult. The relics of the Piast duchess remained in the crypt until 1821. During the secularization of the convent, they were moved to the church of the Assumption of our Lady. In 1930, thanks to the pastor, Georg Schulz, a neo-baroque burial altar was built for Euphemia. Finally, in the spring of 1945, Euphemia’s altar shared the fate of the entire city and was burned by the soldiers of the Red Army. On one hand, the history of Euphemia’s relics testifies to the intensity of the religious cult she received over centuries; on the other, it places her in the burial tradition of the Piast holy women. The story of Euphemia becomes unique in 1821 when her relics were removed from the shrine destroyed by its new protestant owners and were moved to the church of the Assumption. Today the memory of Euphemia continues to grow.

Przeł. Małgorzata Lekan OP


Słowa kluczowe

konwent dominikanek; Kaplica Polska; przeorysza; mniszki; Piastówna; Racibórz

Pobierz

Opublikowane : 2011-06-30


StefaniakP. (2011). Z dziejów relikwii świątobliwej Ofki Piastówny, dominikanki raciborskiej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 44(1), 45–58. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16449

Piotr Stefaniak 
Kraków  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).