Interdyscyplinarna solidarność teologiiAbstrakt

Das in der Definition des Menschen enthaltene Postulat der Erkenntnis der eigenen Identität (Fides et ratio 1) fordert das Verstehen des „Ganzen“ der Menschheitsgeschichte, deren „Teil“ ein Mensch ist. In der Konfrontation mit der „Forderung des hermeneutischen Zirkels“ kann sich die wissenschaftliche und die philosophische Reflexion von der Alternative „das Notwendige – das Unmögliche“ nicht befreien. Erst das Wort Gottes ermöglicht „die Erkenntnis des Fundaments des Alls“ (Verbum Domini 10). Die Theologie, die die geoffenbarte Anthropologie interpretiert, bildet keine Konkurrenz für die Wissenschaft und Philosophie, sondern schlägt die Komplementarität der interdisziplinaren Kooperation vor. Keine der Anthropologien, die an diesem solidarischen Dialog teilnehmen (die wissenschaftliche, die philosophische, die theologische), ist selbstgenügsam. Die Schlüsselrolle in diesem komplementären Zusammenspiel hält die Problematik von Ursprung und Interpretation der Überzeugung, dass man die Identität des Menschen erkennen und verwirklichen kann. Diese Problematik wird von dem Postulat begleitet, auf die Verantwortung für die Wahl der Rationalität des Forschungsparadigmas aufmerksam zu werden.


Słowa kluczowe

solidarność interdyscyplinarnego dialogu; komplementarność hermeneutycznego koła; antropo-logika badawczej misji teologii

Pobierz

Opublikowane : 2011-06-30


CudaJ. (2011). Interdyscyplinarna solidarność teologii. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 44(1), 66 -. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16451

Jerzy Cuda 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).