Moralność (z) Ducha, czyli postulat duchowego charakteru moralności chrześcijańskiejAbstrakt

Artykuł wykazuje, że dla właściwego rozumienia i przeżywania moralności chrześcijańskiej potrzebne jest uwzględnienie jej duchowego charakteru. Pogłębione spojrzenie na moralność jest zadaniem wszystkich chrześcijan. Jednak szczególne wyzwanie w tym zakresie spoczywa na teologii moralnej. Dlatego też w niniejszych analizach położono akcent na trosce o właściwy kształt samej teologii moralnej. By uzasadnić konieczność głęboko duchowego rozumienia moralności chrześcijańskiej, potrzebne było najpierw znalezienie odpowiedzi na pytania o zależność między moralnością a duchowością, o wpływ Ducha Świętego na kształtowanie moralności chrześcijańskiej, wreszcie o zależność między teologią moralną a innymi dyscyplinami teologicznymi, szczególnie teologią duchowości.


Słowa kluczowe

moralność; duchowość; chrystocentryzm; teologia moralna

Dokumenty Kościoła

Sobór Watykański, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius (28.10.1965).

Jan Paweł II , Encyklika Dominum et Vivificantem (18.05.1986).

Jan Paweł II , Encyklika Veritatis splendor (6.08.1993).

Literatura przedmiotu

Aumann J., Zarys historii duchowości, tłum. J. Machniak, Kielce 1993.

Chmielewski M., Duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. tenże, Lublin–Kraków 2002, s. 226-232.

Chmielewski M., Vademecum duchowości katolickiej. 101 pytań o życie duchowe, Lublin 2004.

Giertych W., Rachunek sumienia teologii moralnej, Kraków 2004.

Góralczyk P., Kierunki i perspektywy rozwoju teologii moralnej w Polsce, w: Polska teologia moralna. Czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2006, s. 75-89.

Melina L., Od normy do norm. Wprowadzenie do pewnych kwestii metodologicznych teologii moralnej szczegółowej, w: Moralne działanie chrześcijanina, red. tenże, tłum. L. Balter, Poznań 2008, s. 5-82.

Misiurek J., Burski K., Duchowość chrześcijańska, w: Duchowość chrześcijańska. Zarys 2000 lat historii od Wschodu do Zachodu, red. G. Mursell, tłum. J. Pieniek, Częstochowa 2004, s. 9-10.

Nagórny J., Natura teologii moralnej, w: Polska teologia moralna. Czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2006, s. 91-125.

Pinckaers S.T., Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia, tłum. A. Kuryś, Poznań 1994.

Rolheiser R., W poszukiwaniu duchowości XXI wieku, tłum. K. Tybinka, Kraków 2006.

Sicari A.M., Życie duchowe chrześcijanina, tłum. M. Brzezinka, Poznań 1999.

Słomka J., Metodologia teologii duchowości, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 50,1 (2017), s. 129-142.

Sudbrack J., Duchowość, w: Leksykon mistyki, red. P. Dinzelbacher, tłum. B. Widła, Warszawa 2002, s. 63.

Tremblay R., Zamboni S., Synowie w Synu. Teologia moralna fundamentalna, tłum. B. Widła, Warszawa 2009.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


BartoszekA. (2020). Moralność (z) Ducha, czyli postulat duchowego charakteru moralności chrześcijańskiej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 52(2), 278-290. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/9245

Antoni Bartoszek  antoni.bartoszek@us.edu.pl
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).