Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko – apostoł Bożego MiłosierdziaAbstrakt

Artykuł zawiera charakterystykę udziału bł. ks. Michała Sopoćki w rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia. Ukazane zostały też objawienia s. Faustyny, formy objawionego kultu, osoby zaangażowane w jego rozwój. Zawarta jest też teologiczna zasadność tego kultu i jego formy. Zamieszczono też uzasadnienie teologiczne tego kultu oraz jego formy.


Słowa kluczowe

Michał Sopoćko; Boże Miłosierdzie; formy życia religijnego; kult Bożego Miłosierdzia

Archiwum Archidiecezji Białostockiej, S-4, S-6, S-34, maszynopis.

Chróściechowski J., Historia nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w naszych czasach, Rzym 1973.

Chróściechowski J., Miłosierdzie Boże nadzieją ludzkości, Oxon 1971.

Ciereszko H., Ksiądz Michał Sopoćko Apostoł Miłosierdzia Bożego, Kraków 2004.

Ciereszko H., Życie i działalność księdza Michała Sopoćki (1888–1975). Pełna biografia Apostoła Miłosierdzia Bożego, Kraków 2006.

Dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia, opracowany przez Księży Pallotynów, Dolina Miłosierdzia Bożego, Ośrodek Naukowo-Badawczy, Częstochowa 1965.

Granat W., Podstawy teologiczne kultu Chrystusa Miłosiernego, w: Bo Jego Miłosierdzie na wieki (Ps 135), red. T. Bielski, Poznań–Warszawa 1972 (Powołanie Człowieka 2), s. 18-27.

Jan Paweł II , Encyklika Dives in misericordia (1980).

Krupa A.L., Rola Maryi jako Matki Miłosierdzia w planach Miłosierdzia Bożego, w: Bo Jego Miłosierdzie na wieki (Ps 135), red. T. Bielski, Poznań–Warszawa 1972 (Powołanie Człowieka 2), s. 217-237.

Mirewicz J., Spotkania i dialogi, Londyn 1980.

Pius XI, Miserentissimus Redemptor (1928).

Pius XII , Encyklika Heurietis aquas (1956).

Pius XII , Encyklika Mediator Dei (1947).

Sopoćko M., De Misericordia Dei, deque Eiusdem festo instituendo, Wilno 1940.

Sopoćko M., Idea miłosierdzia Bożego w liturgii, „Misterium Christi” 8 (1937), s. 14-21.

Sopoćko M., Matka Miłosierdzia, „Homo Dei” 25 (1957), s. 900-90, s. 16-22.

Sopoćko M., Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 1-4, Rzym–Paryż–Londyn 1962.

Sopoćko M., Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 1-4, wyd. 2, Białystok 2008.

Sopoćko M., Miłosierdzie Boże nadzieją ludzkości, Wrocław 1948.

Sopoćko M., Miłosierdzie Boże, Wilno 1936.

Sopoćko M., O święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela, Poznań 1947.

Sopoćko M., Sprawa poprawności obrazu Miłosierdzia Bożego [maszynopis].

Sopoćko M., Chróściechowski J., Domine miserere nobis, Himsley-on-Thames 1967.

Zabielski J., Miłosierdzie – „wielkie wołanie” człowieka i świata, „Czas Miłosierdzia” 1 (2001), s. 6-8.

Zabielski J., Miłosierdzie chrześcijańskie współcześnie odczytane, „Studia Teologiczne” 19 (1991), s. 97-119.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


ZabielskiJ. (2020). Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko – apostoł Bożego Miłosierdzia. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 52(2), 312-321. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/9247

Józef Zabielski 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).