Ekonomia doświadczeń w warunkach estetyzacji rzeczywistościAbstrakt

Ekonomia doświadczeń (wrażeń, przeżyć, emocji itp.) jest częścią szerszego syndromu zjawisk: w wymiarze kulturowym jest częścią estetyzacji (kulturalizacji) rzeczywistości, w wymiarze ekonomicznym jest składnikiem kapitalizmu kognitywnego. Estetyzacja rzeczywistości polega na zastępowaniu pierwotnej funkcji instrumentalno-praktycznej przez funkcję semiotyczno-symboliczną. Estetyzacja przejawia się w muzeifikacji i teatralizacji instrumentalno-praktycznych obiektów i czynności życia codziennego. Estetyzacja prowadzi do rozszerzania się zakresu kultury (ikonosfery), która z odrębnej dziedziny świata społecznego staje się wszechobecną jego cechą (jedność społeczno-kulturowa). W kapitalizmie kognitywnym ekonomia doświadczeń stanowi część procesu dematerializacji pracy i produkcji.


Słowa kluczowe

ekonomia doświadczeń; estetyzacja rzeczywistości; kultura; kapitalizm kognitywny; kolonizacja świata życia

Adler P.S., Forbes L.C, Willmott H., Critical Management Studies, „The Academy of Management Annals” 1,1 (2007), s. 119-179.

Alvesson M., Critical Theory and Consumer Marketing, „Scandinavian Journal of Management” 10,3 (1994), s. 291-313.

Amin A., Thrift N., Introduction, w: The Blackwell Cultural Economy Reader, eds. A. Amin, N. Thrift, Malden 2004, s. X-XXX .

Baudrillard J., For a Critique of the Political Economy of the Sign, w: tegoż, Selected Writings, Stanford 1988, s. 60-100.

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa 2005.

Bille T., The Nordic Approach to the Experience Economy – Does It Make Sense?, „Creative Encounters Working Paper” 44 (2010), s. 1-19.

Brown S., Patterson A., Figments for Sale: Marketing, Imagination and the Artistic Imperative, w: Imagining Marketing, eds. S. Brown, A. Patterson, New York 2000, s. 5-32.

Bunce M. F., The Countryside Ideal, London 1994.

Castells M., The Rise of the Network Society, Chichester–Malden 2010.

Cooley C., Human Nature and Social Order, New Brunswick 2009.

Culture, Trade and Globalization: Questions and Answers, UNE SCO 2000.

Donald J., What’s New?: A Letter to Terry Flew, „Continuum: Journal of Media and Cultural Studies” 18,2 (2004), s. 235-246.

Doogan K., New Capitalism? The Transformation of Work, Cambridge 2009.

Elias N., The Society of Individuals, New York–London 2001.

Fabian J., Time and the Other, New York 1983.

Featherstone M., Consumer Culture and Postmodernism, Los Angeles 2007.

Firat A. F., Dholakia N., Venkatesh A., Marketing in a Postmodern World, „European Journal of Marketing” 29,1 (1995), s. 40-56.

Flew T., Beyond ad Hocery: Defining Creative Industries, http://eprints.qut.edu.au/256/1/Flew_beyond.pdf [dostęp: 21.03.2016].

Florida R., The Flight of the Creative Class, New York 2005.

Gay du P., Pryke M., Cultural Economy. Cultural Analysis and Commercial Life, London 2002.

Gilmore J., Frontiers of the Experience Economy, „Batten Briefings” Autumn 2003, s. 1-7.

Green N., The Spectacle of Nature, Manchester 1990.

Hutter M., Ernste Spiele. Geschichten vom Aufstieg des ästhetischen Kapitalismus, Paderborn 2015.

Kmita J., Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, Poznań 1998.

Kotler P., Marketing, tłum. zbiorowe, Poznań 2005.

Kotler P., Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, tłum. R. Bartołd, Poznań 2004.

Lash S., Urry J., Economies of Signs and Space, London 2002.

Leadbeater C., New Measures for the New Economy, Amsterdam, 1999, https://www.oecd.org/sti/ind/1947910.pdf [dostęp: 5.08.2016].

Lefebvre H., The Production of Space, Oxford 1991.

Lipski A., Alienacja kultury jako zjawisko społeczne i kategoria opisowo-normatywna,Katowice 2013.

Lipski A., Co wiemy o „społeczeństwie wiedzy”?, „Studia Ekonomiczne” 167 (2014), s. 116-126.

Lipski A., Teoretyczne i praktyczne problemy polityki kulturalnej, Katowice 1995.

Macnaghten P., Urry J., Contested Natures, London 1999.

Marquard O., Aesthetica und Anaesthetica. Philosophische Überlegungen, München 2003.

Moulier Boutang Y., Cognitive Capitalism, Cambridge 2011.

Peters M.A., Introduction: Knowledge Goods, the Primacy of Ideas and Economics of Abundance, w: Creativity and the Global Knowledge Economy, eds. M.A. Peters, S. Marginson, P. Murphy, New York 2009, s. 1-22.

Pine J., Gilmore J., The Experience Economy, Boston 2011.

Pine J., Gilmore J., Welcome to the Experience Economy, „Harvard Business Review” 76,4 (1998), s. 97-105.

Sayer A., Critical and Uncritical Cultural Turns, http://www.lancaster.ac.uk [dostęp: 5.08.2016].

Schmitt B., Experiential Marketing, „Journal of Marketing Management” 15,1-3 (1999), s. 53-67.

Schor J., Tackling Turbo Consumption, „Cultural Studies” 22,5 (2008), s. 588-598.

Schroeder J.E., Visual Consumption, London 2002.

Schulze G., Die Erlebnisgesellschaft, F rankfurt am Main 2005.

Sennett R., Creating Humane Cities, w: Sociology: Introductory Readings, eds. A. Giddens, P. Sutton, Cambridge 2010, s. 82-87.

Shaw R., Nowe spojrzenie na marketing, tłum. R. Nowakowski, Warszawa 2001.

Venkatesh A., Postmodernism Perspectives for Macromarketing, „Journal of Macromarketing” 19,2 (1999), s. 153-169.

Welsch W., Ästhetik und Anästhetik, w: tegoż, Ästhetisches Denken, Reclam, Stuttgart 2017, s. 11-45.

Welsch W., Undoing Aesthetics, London 1997.

Wherry F.F., Analyzing the Culture of Markets, „Theory and Society” 43,3 (2014), s. 421-436.

Wilson A., The Culture of Nature, Toronto 1991.

Pobierz

Opublikowane : 2020-07-16


LipskiA. (2020). Ekonomia doświadczeń w warunkach estetyzacji rzeczywistości. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 52(2), 411-428. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/9474

Aleksander Lipski 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).