O wyzyskiwanie impulsów płynących z przełomu dwoistości dla rozwoju pedagogiki zdrowia. Drugi głos w dyskusji


Abstrakt

Tekst nawiązuje do debat w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego (zorganizowanego w 2019 roku w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne), zainicjowanych przez Lecha Witkowskiego w ramach sympozjum specjalnego na temat: Dziedzictwo idei i dramat losów czołowych postaci pedagogiki polskiej w XX wieku: historia, analiza i krytyka więzi i pęknięć międzypokoleniowych. Jest próbą ukazania możliwych impulsów płynących z paradygmatu dwoistości dla poszerzenia pola widzenia obszarów współczesnej  pedagogiki zdrowia. Ukazuje rysujące się przy tym problemy, związane z szacowaniem dorobku przeszłości, określeniem specyfiki pokolenia, zawartości archiwum pedagogicznego i dwoistości widocznych współcześnie w pedagogice zdrowia.


Słowa kluczowe

pedagogika zdrowia; przełom dwoistości; pokolenia; archiwum; Lech Witkowski

Ciczkowski W.: Propozycja modelu badań nad rozwojem myśli pedagogicznej. W: Historia wychowania w XX w. Dorobek i perspektywy. Red. T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski. Kielce 1998, s. 165–170.

Demel M.: Etapy rozwoju oświaty zdrowotnej w Polsce. W: Oświata zdrowotna. Red. H. Wentlandowa. Warszawa 1980, s. 14–30.

Demel M.: Nauczyciel zdrowia. Życie i dzieło doktora Stanisława Kopczyńskiego 1873 – 1933 – 1973. Warszawa 1972.

Demel M.: Pedagogika zdrowia. [Wyd. 2. zm.]. Warszawa 1980.

Demel M.: Przesłanie do uczestników konferencji. W: Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej. Stan i oczekiwania. Red. B. Woynarowska, M. Kapica. Warszawa 2001, s. 7–10.

Demel M.: Z dziejów promocji zdrowia w Polsce. T. 3. Kraków 2000.

Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu. Red. L. Witkowski. Toruń 2019.

Gaweł A.: Refleksje wokół tożsamości naukowej pedagogiki zdrowia. W: Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce. Red. B. Zawadzka, T. Łączek. Kielce 2017, s. 15–28.

Kaliszewska M.: Paradygmat dwoistości jako perspektywa widzenia świata i człowieka. „Nauki o Wychowaniu. Studia interdyscyplinarne” 2015, nr 1, s. 132–154.

Krawański A.: Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej a kultura fizyczna. W: Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej. Stan i oczekiwania. Red. B. Woynarowska, M. Kapica. Warszawa 2001, s. 26–38.

Nauczanie wiedzy biomedycznej na studiach pedagogicznych. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowo-programowej, Ustroń-Jaszowiec, 10–12 maja 2005 r. Red. J. Rzepka. Mysłowice 2005.

Nawroczyński B.: Oddech myśli. Archiwalia główne. Red., wybór i wstęp L. Witkowski. Kraków (w druku).

Olbrycht K.: O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym. Toruń 2014.

Sympozja Specjalne. Uniwersytet Warszawski. X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. 18–20.09.2019, Warszawa. [Online:] http://zjazd2019.pedagog.uw.edu.pl/index.php/program/sympozja-specjalne/ [dostęp: 16.07.2020].

Syrek E.: Pedagogika zdrowotna – zarys obszarów badawczych. W: E. Syrek, K. Borzucka-Sitkiewicz: Edukacja zdrowotna. Warszawa 2009, s. 13–33.

Wentlandowa H.: Istota oświaty zdrowotnej i jej podstawy teoretyczne. W: Oświata zdrowotna. Red. H. Wentlandowa. Warszawa 1980, s. 7–13.

Williams T.: Zdrowa szkoła. [Raport Szkockiej Grupy Edukacji Zdrowotnej i Światowej Organizacji Zdrowia]. Oprac. I. Young. Tłum. B. Woynarowska. Warszawa [Edinburgh] 1990 [1989].

Witkowski L.: Historie autorytetu wobec kultury i edukacji. Kraków 2011.

Witkowski L.: Humanistyka stosowana. Profesje społeczne versus ekologia kultury. Kraków–Dąbrowa Górnicza 2018.

Witkowski L.: Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ideologia idei, umysłu, wychowania. Kraków 2014.

Witkowski L.: Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków 2013.

Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki. Warszawa 2007.

Woynarowska B.: Nowe koncepcje i strategie w edukacji zdrowotnej w Europie. W: Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce. Red. B. Zawadzka, T. Łączek. Kielce 2017, s. 29–42.

Zawadzka B.: Dorobek wychowania zdrowotnego w historii myśli pedagogicznej w Polsce. W: Historia wychowania w XX w. Dorobek i perspektywy. Red. T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski. Kielce 1998, s. 289–294.

Zawadzka B., Kaliszewska M.: Inspiracje Demelowskie na dzisiaj i jutro. „Chowanna” 2019, T. 1 (52), https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.52.08, s. 107–119.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29

Share |

KaliszewskaM. (2020). O wyzyskiwanie impulsów płynących z przełomu dwoistości dla rozwoju pedagogiki zdrowia. Drugi głos w dyskusji. Chowanna, (1(54), 1-19. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.54.08

Małgorzata Kaliszewska 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6704-3836
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).