Od Redakcji. Kurs na ignorancję (Giroux)


Abstrakt

Chowanna 1(54)2020


Bauman Z.: Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość. Przeł. K. Lebek. Warszawa 2018.

Bauman Z.: Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Przeł. J. Konieczny. Kraków 2007.

Biesta G.J.J.: Learning Democracy in School and Society Education, Lifelong Learning, and the Politics of Citizenship. Rotterdam–Boston–Taipei 2011.

Czapliński P.: Stąd do większości. Literatura i demokracja afektywna. W: Prognozowanie teraźniejszości. Myślenie z wnętrza kryzysu. Red. P. Czapliński, J.B. Bednarek. Gdańsk 2018, s. 321–350.

Giroux H.A., Witkowski L.: Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej. Kraków 2010.

Habermas J.: Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Przeł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz. Warszawa 2007.

Kwieciński Z.: Grzęzawisko. Eseje z pedagogiki społecznej i krytycznej socjologii edukacji. Stary Toruń 2019.

Podemski K.: Wojna elit symbolicznych: „rzecznicy narodu” kontra „światli obywatele”. W: Prognozowanie teraźniejszości. Myślenie z wnętrza kryzysu. Red. P. Czapliński, J.B. Bednarek. Gdańsk 2018, s. 161–186.

Potulicka E., Rutkowiak J.: Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków 2012.

Snyder T.: O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku. Przeł. B. Pietrzyk. Kraków 2017.

Witkowski L.: Jak uprawiać humanistykę? W stronę polityki wrażliwości. „Chowanna” 2017, T. 1 (48), s. 23–41.

Żakowski J.: Oblężona demokracja. Rozmowy. Warszawa 2019.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29

Share |

MaliszewskiK. (2020). Od Redakcji. Kurs na ignorancję (Giroux). Chowanna, (1(54), 1-6. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.54.01

Krzysztof Maliszewski 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9044-8156
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).