Thinking Dangerously: The Role of Higher Education in Authoritarian Times

Henry A. Giroux
https://orcid.org/0000-0003-1637-9142

Abstrakt

The notion of a neutral, objective education is an oxymoron. Education and pedagogy do not exist outside of ideology, values and politics. Ethics, when it comes to education, demand an openness to the other, a willingness to engage a “politics of possibility” through a continual critical engagement with texts, images, events and other registers of meaning as they are transformed into pedagogical practices both within and outside of the classroom. Education is never innocent: It is always implicated in relations of power and specific visions of the present and future. This suggests the need for educators to rethink the cultural and ideological baggage they bring to each educational encounter. It also highlights the necessity of making educators ethically and politically accountable for and self-reflective about the stories they produce, the claims they make upon public memory, and the images of the future they deem legitimate.


Słowa kluczowe

higher education; democracy; democratic society; pedagogy of repression; educators; politics of education

Aronowitz S.: What Kind of Left Does America Need. “Tikkun” 2014. [Online:] https://www.tikkun.org/what-kind-of-left-does-america-need [1.06.2017].

Benjamin A.: Present Hope: Philosophy, Architecture, Judaism. London–New York 1997.

Chomsky N.: The Death of American Universities. “Jacobin” 2014. [Online:] https://www.jacobinmag.com/2014/03/the-death-of-american-universities/ [1.06.2017].

Eagleton T.: The Idea of Culture. Hoboken, NJ 2000.

Hill R.: Against the Neoliberal University. „Arena Magazine” 2016, no. 140 (February), pp. 12–14.

Honneth A.: Pathologies of Reason. New York 2009.

Mohanty C.T.: On Race and Voice: Challenges for Liberal Education in the 1990s. “Culture Critique” 1989–1990, no. 14, pp. 179–208. [Online:] https://www.jstor.org/stable/1354297?seq=1 [1.06.2017].

Nichol G.R.: Public Universities at Risk Abandoning Their Mission. “The Chronicle of Higher Education” 2008. [Online:] https://www.chronicle.com/article/Public-Universities-at-Risk/10851/ [1.06.2017].

Olson G.A., Worsham L.: Staging the Politics of Difference: Homi Bhabha’s Critical Literacy. “JAC” 1998, vol. 18, no. 3, pp. 361–391. [Online:] https://www.jstor.org/stable/20866193?seq=1 [1.06.2017].

Singer N.: The Silicon Valley Billionaires Remaking America’s Schools. “The New York Times” 2017. [Online:] https://www.nytimes.com/2017/06/06/technology/tech-billionaires-education-zuckerberg-facebook-hastings.html?_r=0 [1.06.2017].


Opublikowane : 2020-06-29

Share |

GirouxH. (2020). Thinking Dangerously: The Role of Higher Education in Authoritarian Times. Chowanna, (1(54), 1-12. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.54.03

Henry A. Giroux 
McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada  Kanada
https://orcid.org/0000-0003-1637-9142
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).