The Curse of Totalitarianism and the Challenge of Critical Pedagogy

Henry A. Giroux
https://orcid.org/0000-0003-1637-9142

Abstrakt

Expanding critical pedagogy as a mode of public pedagogy suggests being attentive to and addressing modes of knowledge and social practices in a variety of sites that not only encourage critical thinking, thoughtfulness and meaningful dialogue, but also offer opportunities to mobilize instances of moral outrage, social responsibility and collective action. Such mobilization opposes glaring material inequities and the growing cynical belief that today’s culture of investment and finance makes it impossible to address many of the major social problems facing the United States, Canada, Latin America and the larger world. Most importantly, such work points to the link between civic education, critical pedagogy and modes of oppositional political agency that are pivotal to creating a politics that promotes democratic values, relations, autonomy and social change.


Słowa kluczowe

totalitarianism; critical pedagogy; education; social responsibility; educators; crisis

Arendt H.: The Origins of Totalitarianism. New York 2001.

Brown W.: Edgework. Princeton 2005.

Castoriadis C.: Institutions and Autonomy. In: A Critical Sense. Ed. P. Osborne. New York 1996, pp. 1–20.

Chomsky N.: The Death of American Universities. “Reader Supported News”, March 30, 2015. [Online:] https://readersupportednews.org/opinion2/277-75/29348-the-death-of-american-universities [12.09.2015].

Comaroff J., Comaroff J.L.: Millennial Capitalism: First Thoughts on a Second Coming. “Public Culture” 2000, vol. 12 (2), pp. 291–343. https://doi.org/10.1215/08992363-12-2291.

Critical Pedagogy in the Dark Ages: Challenges and Possibilities. Ed. M. Nikolakaki. New York 2012.

Delbanco A.: College: What It Was, Is, and Should Be. Princeton, NJ 2006.

Dixon B.: Totalitarianism and the Sand Storm. Hannah Arendt Center, February 3, 2014. [Online:] https://www.hannaharendtcenter.org/?p=12466 [12.09.2015].

Donadio R.: The Failing State of Greece. “The New York Times”, February 26, 2012, Section SR, p. 8.

Eagleton T.: The Idea of Culture. Malden, MA 2000.

Eagleton T.: Reappraisals: What Is the Worth of Social Democracy? “Harper’s Magazine” 2010, October, p. 78. [Online:] https://www.harpers.org/archive/2010/10/0083150 [12.09.2015].

Evans B., Giroux H.A.: Disposable Futures: The Seduction of Violence in the Age of the Spectacle. San Francisco 2015.

Freire P.: Pedagogy of Freedom. New York 1999.

Giroux H.A.: Against the Terror of Neoliberalism. Boulder 2008.

Giroux H.A.: Education and the Crisis of Public Values. 2nd ed. New York 2015.

Giroux H.A.: On Critical Pedagogy. New York 2011.

Harvey D.: A Brief History of Neoliberalism. Oxford 2005.

Harvey D.: The New Imperialism. New York 2003.

Honneth A.: Pathologies of Reason. Trans. J. Ingram et al. New York 2009.

Keenan Th.: Fables of Responsibility: Aberrations and Predicaments in Ethics and Politics. Stanford 1997.

Morozov E.: The Rise of Data and the Death of Politics. “The Guardian”, July 20, 2014. [Online:] https://www.theguardian.com/technology/2014/jul/20/rise-of-data-death-of-politics-evgeny-morozov-algorithmic-regulation [12.09.2015].

Olson G.A., Worsham L.: Changing the Subject: Judith Butler’s Politics of Radical Resignification. “JAC” 2000, vol. 20.4, pp. 727–765.

Olson G.A., Worsham L.: Staging the Politics of Difference: Homi Bhabha’s Critical Literacy. “JAC” 1998, vol. 18, no. 3, pp. 361–391.

Peuter G. de: Universities, Intellectuals, and Multitudes: An Interview with Stuart Hall. In: Utopian Pedagogy: Radical Experiments Against Neoliberal Globalization. Eds. M. Coté, R.J.F. Day, G. de Peuter. Toronto 2007, pp. 108–128.

Pollock S.: Robert Hass. “Mother Jones” 1992, March/April, pp. 19–22.

Popova M.: J. Baldwin on the Creative Process and the Artist’s Responsibility to Society. “BrainPickings”. [Online:] https://www.brainpickings.org/2014/08/20/james-baldwin-the-creative-process/ [12.09.2015].

Simon R.: Empowerment as a Pedagogy of Possibility. “Language Arts” 1987, vol. 4 (64), pp. 370–382.

Steger M.B., Roy R.K.: Neoliberalism: A Very Short Introduction. Oxford 2010.


Opublikowane : 2020-06-29

Share |

GirouxH. (2020). The Curse of Totalitarianism and the Challenge of Critical Pedagogy. Chowanna, (1(54), 1-22. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.54.04

Henry A. Giroux 
McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada  Kanada
https://orcid.org/0000-0003-1637-9142
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).