Validating the Persian Version of Questionnaire of Educational and Learning Capital (QELC) in Iran

Karim Niknam
https://orcid.org/0000-0002-1863-0452
Mustafa Baloğlu
https://orcid.org/0000-0003-1874-9004

Abstrakt

Unlike the traditional person-centred models where character traits are attached to the actions, the Actiotope Model of Giftedness (AMG) focuses on the person-environment interactions. The model asserts that successful learning requires essential sources including learning and educational capital situated in the environment. This study aims to validate the Persian version of the Questionnaire of Educational and Learning Capital (QELC) among students in Iran (n = 283). The Persian QELC was prepared and utilised to evaluate the sources revealed in the AMG. Results show that the Persian QELC has satisfactory psychometric properties.


Słowa kluczowe

QELC; the Actiotope Model of Giftedness; giftedness; Iran

Bronfenbrenner U.: “Toward an experimental ecology of human development.” American Psychologist, 1977, vol. 32, no. 7, pp. 513–531.

Brown T.A.: Confirmatory factor analysis for applied research. Guilford Press, New York, 2006.

Case R.: “Neo-Piagetian theory: Retrospect and prospect.” International Journal of Psychology, 1987, vol. 22, nos. 5–6, pp. 773–791.

Davidson J.: “Contemporary model of giftedness.” In: International handbook of giftedness. 1st edn. Ed. L. Shavinina. Springer, Amsterdam, 2009, pp. 81–99.

Gardner H.: Frames of mind: The theory of multiple intelligence. Basic Books, London, 1983.

Glasser W.: Choice theory: A new psychology of personal freedom. Black Forest Press, New York, 1999.

Leana-Taşcılar M.Z.: “The actiotope model of giftedness: Its relationship with motivation, and the prediction of academic achievement among Turkish students.” The Australian Educational and Developmental Psychologist, 2015, vol. 32, no. 1, pp. 41–55.

Niknam K.: Developing and evaluating effectiveness of creative problem-solving program on enhancement of social adaptation, creativity, and life satisfaction in gifted and talented adolescents. A Dissertation for the Degree of Doctor of Psychology and Education of Exceptional Children, Islamic Azad university Science and Research Branch, Tehran, 2018 [in Persian: Tarrahi va Barrasie Asarbakhshe Barnameye Amoozeshe Maharathaye Halle_Masale Be Raveshe Khallagane, Bar Afzayeshe Khallagiyet, Sazegarye Echtemaee Va Rezayat Az Zendegee Nojavanane Tiz_Hooshe peser].

Niknam K., Ghobari Bonab B., Hassanzadeh S.: “The Effect of Creative Problem-solving Training on Creativity and Life Satisfaction of Gifted Boy Students.” Child Mental Health, 2019, vol. 6, no. 2, pp. 205–217 [in Persian: Tasire Amoozeshe Halle_Masaleye Khallagane, Bar Khallagiyet Va Rezayat Az Zendegiye Nojavanane Tiz_Hooshe peser].

Penn H.: Understanding early childhood issues and controversies. Open University Press, Berkshire, 2005.

Phillipson S.: “Confucianism, learning self-concept and the development of exceptionality.” In: Development of excellence in East-Asia: Explorations in the actiotope model of giftedness. Eds. S.N. Phillipson, H. Stoeger, A. Ziegler. Routledge, London, 2013, pp. 167–187.

Safee A.: Iranian educational organization and laws. Samt Press, Tehran, 2006 [in Persian: Sazman va Gavanin Amoozesh va Parvareshe Iran].

Saif A.A.: Educational psychology. 6th edn. Agah, Tehran, 2010 [in Persian: Ravanshenasye Parvereshye Novin].

Shavinina L. (ed.): “International handbook on giftedness.” In: The history of giftedness research. Ed. H. Stoeger. Springer Press, New York, 2009, pp. 17–39.

Simon H.A., Gilmartin K.: “A simulation of memory for chess positions.” Cognitive Psychology, 1973, vol. 5, no. 1, pp. 29–46.

Sternberg R.: “The WICS model of giftedness.” In: Conceptions of giftedness. Eds. R. Sternberg, J. Davidson. Cambridge University Press, New York, 2005, pp. 327–342.

Vladut A., Liu Q., Leana-Taşcılar M.Z., Vialle W., Ziegler A.: “A crosscultural validation study of the Questionnaire of Educational and Learning Capital (QELC) in China, Germany and Turkey.” Psychological test and Assessment Modelling, 2013, vol. 55, pp. 462–478.

Vladut A., Vialle W., Ziegler A.: “Learning resources within the Actiotope: A validation study of the QELC (Questionnaire of Educational and Learning Capital).” Psychological Test and Assessment Modelling, 2015, vol. 57, no. 1, pp. 40–56.

Vygotsky L.S.: Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press, Cambridge, 1978, pp. 29–67.

Wechsler D., The measurement and appraisal of children intelligence. 4th edn. Williams & Wilkins Press, Tehran [in Persian: Rahnomaye Ejra va Nomregozary va Tafsire Megyas-haye Hoosh WISC-IV].

Ziegler A.: “The actiotope model of giftedness.” In: Conceptions of giftedness. Eds. R. Sternberg, J. Davidson. Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 411–434.

Ziegler A., Baker J.: “Talent development as adaptation: The role of educational and learning capital.” In: Exceptionality in East Asia: Explorations in the Actiotope Model of Giftedness. Eds. S.N. Phillipson, H. Stoeger, A. Ziegler. Routledge Press, London, 2013, pp. 18–39.

Ziegler A., Debatin T., Stoger H.: “Learning resources and talent development from a systemic point of view.” New York Academy of Sciences, 2019, special issue, pp. 1–13.

Ziegler A., Vialle W., Wimmer, B.: “The actiotope model of giftedness: A short introduction to some central theoretical assumptions.” In: Exceptionality in East-Asia: Explorations in the actiotope model of giftedness. Eds. S.N. Phillipson, H. Stoeger, A. Ziegler. Routledge, London, 2013, pp. 1–17


Opublikowane : 2022-04-11

Share |

NiknamK., & BaloğluM. (2022). Validating the Persian Version of Questionnaire of Educational and Learning Capital (QELC) in Iran. Chowanna, (2(57), 1-19. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2021.57.03

Karim Niknam 
Hacettepe University  Turcja
https://orcid.org/0000-0002-1863-0452
Mustafa Baloğlu 
Hacettepe University  Turcja
https://orcid.org/0000-0003-1874-9004
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).