Kiedy Van Gogh siedzi na trzepaku. Organizacja procesu nauczania przedmiotów muzyka i plastyka – planowanie działalności dydaktycznej w szkole podstawowej

Jakub Adamczewski
https://orcid.org/0000-0002-0152-3159

Abstrakt

W XXI wieku nauczanie muzyki i plastyki może być postrzegane jako klucz do rozwoju artystycznego dzieci. W artykule poruszono kwestię organizacji procesu nauczania przedmiotów muzyka i plastyka oraz planowania działalności dydaktycznej w szkole podstawowej. Głównym celem jest zaprezentowanie autorskich pomysłów i dobrych praktyk dydaktycznych, które pozwolą urozmaicić edukację artystyczną. Tego rodzaju wiedza, wynikająca zarówno z przeglądu literatury, jak i z doświadczeń pedagogicznych autora, może być cenna dla nauczycieli i badaczy zajmujących się nauczaniem i edukacją nauczycieli przedmiotów artystycznych na poziomie szkoły podstawowej.


Słowa kluczowe

przedmioty muzyka i plastyka; organizacja procesu nauczania; planowanie działalności dydaktycznej; kreatywność

Boguszewska A.: Przeszłość i przyszłość polskiej edukacji plastycznej – jej znaczenie dla współczesności. W: Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży. Red. A. Boguszewska, A. Mazur. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 19–31.

Dzieci śpiewają z Alla Polacca: Podwórkowe sny. YouTube, 19.10.2020. https://www.youtube.com/watch?v=AWN1U5cBvPw (dostęp: 10.08. 2021).

Farell T., Jacobs G.: Essentials for Successful English Language Teaching. Bloomsbury Publishing, London 2010.

Kisiel M.: Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007.

Kujawiński J.: Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.

Kunat B.: Rola nauczyciela we wspieraniu aktywności plastycznej dzieci – postulaty i rzeczywistość. W: Edukacja dziecka – mity i fakty. Red. E. Jaszczyszyn, J. Szada‑Borzyszkowska. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2010, s. 487–488.

Przychodzińska M.: Metodyka wychowania muzycznego. Status i zakresy nauczania. W: Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoły współczesnej. Red. A. Białkowski. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 6–12.

Romano A.: These 12 Famous Museums Offer Virtual Tours You Can Take on Your Couch. Experience the best museums – from London to Seoul – from the comfort of your own home. Updated on April 27, 2022. Travel + Leisure. https://www.travelandleisure.com/attractions/museumsgalleries/museums‑with‑virtual‑tours (dostęp: 10.08.2021).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. 2017, poz. 356. Pobrano z: https://podstawaprogramowa.pl/files/D2017000035601.pdf (10.08.2021).

Suwalska A.: Implikacje myśli pedagogicznej Johna Deweya w fińskiej edukacji. „Biografistyka Pedagogiczna” 2021, T. 6, nr 1, s. 211–227. https://doi.org/10.36578/bp.2021.06.24.

Szmigiel K., Szaleniec H.: Edukacja artystyczna w programie kształcenia. Meandry zmian programowych. W: Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli. Red. B. Niemierka, M. Szmigel. gRUPA Tomami, Kraków 2016, s. 359–377.

Twój Vincent. Reż. D. Kobiela / H. Welchman. Scen. H. Welchman / D. Kobiela. Polska / Wielka Brytania. Premiera w Polsce: 6.10.2017.

Wojciechowska K.: Muzyka w klasach 1–3. „Życie Szkoły” 2008, nr 3, s. 34–37.

Wyczesany J., Mikruta A.: Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002.

Pobierz

Opublikowane : 2022-08-04

Share |

AdamczewskiJ. (2022). Kiedy Van Gogh siedzi na trzepaku. Organizacja procesu nauczania przedmiotów muzyka i plastyka – planowanie działalności dydaktycznej w szkole podstawowej. Chowanna, (2(57), 1-18. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2021.57.04

Jakub Adamczewski  jakub.adamczewski@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0152-3159
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).