Edukacja matematyczna małego dziecka w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym z perspektywy czterdziestolecia Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Abstrakt

The aim of the article is to present the achievements of the employees of the Department of Early Childhood Education and Media Pedagogy in mathematical education over forty years of its functioning.. Mathematics is a particularly important area of teaching a young child, which builds the basis for later education and largely determines its success or failure. It is a subject that is difficult by its very nature, and its hierarchical structure means that each element must be well mastered. That is why it is so important to train the teachers of kindergarten and primary education so that they can build a good basis for teaching this subject.


Słowa kluczowe

math education of a young child; pre-school education; early childhood education; scientific achievements

B o b r o w s k a - N o w a k W., D r y n d a D.: Słownik pedagogów polskich. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998.

G r u s z c z y k - K o l c z y ń s k a E.: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: Wydwanictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.

G r u s z c z y k - K o l c z y ń s k a E.: O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2012.

G r u s z c z y k - K o l c z y ń s k a E.: Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji szkolnej. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole. Książka dla nauczycieli i rodziców. Warszawa: Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009.

G r u s z c z y k - K o l c z y ń s k a E.: Zastosowanie darów Froebla w Dziecięcej matematyce. Treści kształcenia, komentarze metodyczne oraz opisy zajęć wspomagających rozwój umysłowy i edukację matematyczną przedszkolaków. Lublin: Froebel.pl Sp. z o.o., 2017.

G r u s z c z y k - K o l c z y ń s k a E., M o r o z H., Ł y s e k J., W o j n o ws k a M.: Diagnoza działalności matematycznej dzieci z klas początkowych. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1985.

G r u s z c z y k - K o l c z y ń s k a E., Z i e l i ń s k a E.: Dziecięca matematyka: książka dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Wydwanictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

G r u s z c z y k - K o l c z y ń s k a E., Z i e l i ń s k a E.: Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, interpretacja i wnioski. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2013.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1 [12.02.2018]

K a p u ś c i k J.: Współcześni uczeni polscy. Słownik bibliograficzny. T. 5. Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 2006.

K r y g o w s k a A.Z.: Główne problemy i kierunki badań współczesnej dydaktyki matematyki. „Dydaktyka Matematyki” 1982, nr 1.

K r y g o w s k a A.Z.: Zarys dydaktyki matematyki. Cz. 1. Warszawa: Wydwanictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.

L e s i a k - L a s k a E.I.: Z teorii i praktyki wczesnoszkolnej. Rzeszów: WSP, 1993.

Ł y s e k J.: Analiza struktury treści nauczania geometrii w klasach początkowych za pomocą metody grafowo-macierzowej. W: Wybrane problemy pedagogiki wczesnoszkolnej. Red. H. M o r o z. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1987.

Ł y s e k J.: Optymalizacja procesu kształcenia matematycznego nauczycieli klas początkowych w zakresie statystyki. W: Optymalizacja procesu kształcenia nauczycieli klas początkowych. Red. H. M o r o z. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991.

Ł y s e k J.: Zabawy i gry dydaktyczne w kształceniu matematycznym uczniów klas początkowych. „Nauczyciel i Szkoła” 1997, nr 1 (2).

M o r o z H.: Nasza matematyka. Zabawy i gry dydaktyczne. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1991.

M o r o z H.: Prof. dr hab. Jan Konior (1935–2007) wybitny dydaktyk matematyki, wspaniały człowiek – wspomnienie. „Nauczyciel i Szkoła” 2007, nr 3–4 (36–37).

M o r o z H., Ł y s e k J.: Stan i problematyka badawcza dydaktyki matematyki. Słupsk: WSP, 1990.

M o r o z H., M o r e j k o P.: Poradnik dla nauczyciela. Kraków: Impuls, 1994.

M o r o z H., M o r e j k o P.: Przemiany edukacji matematycznej na poziomie wczesnoszkolnym. W: Współczesne tendencje w teorii i praktyce nauczania początkowego. Red. H. M o r o z. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997.

Nauka Polska. http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=20268&_k=007v47 [12.02.2018]

Nauka Polska. http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=66673&_k=ozc7j8 [12.02.2018]

Nauka Polska. http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=56567&_k=hy7ilh [12.02.2018]

P a l k a S.: Twórcza i aktywna działalność prof. zw. dr. hab. Henryka Moroza. „Nauczyciel i Szkoła” 1996, nr 1–2 (1).

P a l k a S.: Życie aktywne i twórcze, czyli rzecz o działalności prof. dra hab. Henryka Moroza. W: Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej. Red. S. P a l k a. Katowice: Śląsk, 1994.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z dnia 14.02.2017 r. [12.02.2019].

Program nauczania ośmioklasowej szkoły podstawowej, klasy I–IV. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963.

S e m a d e n i Z.: Nauczanie początkowe matematyki. T. 1. Warszawa: Wydwanictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981.

S k u r a M., L i s i c k i M.: Gen liczby. Jak dzieci uczą się matematyki. Warszawa: Wydawnictwo Mamania, 2018.

Tu r s k i Ł.A.: O klęsce nauczania matematyki i przedmiotów ścisłych w Polsce w XX w. „Foton” 2016, nr 133.

W o j c i e c h o w s k a K: Zastosowanie taksonomii celów nauczania początkowego matematyki do interpretacji programu nauczania. W: Diagnostyka edukacyjna. Red. B. N i e m i e r k o. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1994.

W o j n o w s k a M.: Brunerowska koncepcja reprezentacji jako narzędzie planowania sytuacji dydaktycznych, zorientowanych na kształtowanie pojęć matematycznych w klasach początkowych. W: Sytuacje dydaktyczne w klasach I–III. Red. H. M o r o z. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1989.

W o j n o w s k a M.: Edukacja matematyczna jako narzędzie wspomagania rozwoju poznawczego dziecka. W: Edukacja dla rozwoju. Red. H. M o r o z. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1996.

W o j n o w s k a M.: Między przekazem a odkryciem. Twórcze sposoby na rozwiązanie zadań matematycznych przez dzieci. Kraków: Impuls, 2007.

W o j n o w s k a M.: O rozumieniu matematyki (próba zbudowania kryterium rozumienia. W: Wybrane problemy pedagogiki wczesnoszkolnej. Red. H. M o r o z. Katowice: Wydawca: Uniwersytet Śląski, 1989.

W o j n o w s k a M.: Rozwój operacji kombinatorycznych a osiągnięcia matematyczne uczniów klas początkowych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992.

Z a r ę b a L.: Sylwetka jubilatki [prof. Helena Siwek]. „Didacta Mathematicae” 2010, T. 33.

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-24

Share |

PolewczykI., & KawiakE. (2019). Edukacja matematyczna małego dziecka w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym z perspektywy czterdziestolecia Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Chowanna, 111-124. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.06

Irena Polewczyk 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0764-0409
Ewelina Kawiak 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4719-7352