Drama w rozwijaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Alicja Gałązka
https://orcid.org/0000-0002-6266-5038

Abstrakt

The article presents the problem of using drama in the development of social and emotional competences of children in early school age. In preschool and early school age children undergo many dynamic developmental changes, especially in the area of social, emotional, cognitive and communication development. All these changes help children better understand and organize the world around them and think about it in a creative and increasingly independent and complex way. Children develop their metacognitive abilities, they better understand their own emotions and behavior, and at the same time, assimilate the norms and principles of social life. In the article, the author points to the possibility of using drama to support emotional and social development of a child. Drama, thanks to the fact that it oscillates between fiction and reality, gives the possibility of safe exploration of various social and moral attitudes and expression of emotions. The article is a kind of summary of the most important notions and dimensions of the use of drama in work with children of early school age in the last two decades.


C h a l l e n J.: Drama Casebook: A Chronicle of Experience. North Yorkshire: Methuen Educational Ltd., 1973.

F r o s t R.Y.: Improvisation in Drama. London: Macmillan, 1990.

H e a t h o c t e D.: Drama i wychowanie. Elementy metodyki pracy z grupą. Cz. 2. „Drama” 2000, nr 33, s. 9.

G a ł ą z k a A.: Drama in the Bilingual Nursery in Poland. „The Learning Teacher Magazine. The Learning Teacher Network” 2012, no. 3.

G a ł ą z k a A.: Drama kreatywna a inteligencja emocjonalna. Przykład wykorzystania wybranego modelu badań empirycznych. „Chowanna” 2011, T. 1 (36).

G a ł ą z k a A.: Drama stymulatorem myślenia twórczego dzieci w nauczaniu języka angielskiego. W: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej kulturowej i oświatowej. Studia – rozprawy – praktyka. Red. S. J u s z c z y k, M. K i s i e l, A. B u d n i a k. CD-ROM. Katowice 2011.

G a ł ą z k a A.: Future Learning System. Drama w nauczaniu języka angielskiego. Perspektywa psychopedagogiczna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

G a ł ą z k a A.: Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce. Kraków: Impuls, 1999.

G a ł ą z k a A., K r a s o ń K.: Drama Movement Techniques and Formation of Self – Creative Competencies of a Child at the Early School Age – Initial Approach. „Drama Research – International Journal of Drama in Education” 2011, vol. 2, no. 1.

G o f f m a n E.: Człowiek w teatrze życia codziennego. Tłum. H. D a t n e r - Ś p i e w a k, P. Ś p i e w a k. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2000.

H o d g s o n J.: The Uses of Drama. North Yorkshire: Methuen Educational Ltd, 1977.

H o d g s o n J., R i c h a r d s E.: Improvisation. North Yorkshire: Methuen Educational Ltd 1967.

H u i z i n g a J.: Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Tłum. M. K u r e c k a, W. W i r p s z a. Warszawa: Czytelnik, 1985.

J o h n s t o n e K.: Impro for Story-tellers. London: Routledge, 1999.

J o h n s t o n e K.: IMPRO: Improvisation and the Theatre. North Yorkshire: Methuen Educational Ltd, 1981.

K a o S., O’N e i l l C.: Words Into Worlds. Learning a Second Language Through Process Drama. London: Ablex Publishing Corporation, 1998.

M a l e y A.: A Roomful of Human Beings. Singapore: RELC Guidelines, 1984.

M c C a s l i n N.: Creative Drama in the Classroom and Beyond. London: Longman, 1996.

M i c h a ł o w s k a D.: Drama w edukacji. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, 2008.

O w e n s K.B.: Mapping Drama. Creating, Developing & Evaluating Process Drama. Carlisle: Carel Press, 2001.

P a n k o w s k a K.: Drama jako twórcza metoda edukacyjna. W: Dydaktyka twórczości. Koncepcje, problemy, rozwiązania. Red. K.J. S z m i d t. Kraków: Impuls, 2003.

P a n k o w s k a K.: Pedagogika dramy. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000.

P a v i s P.: Słownik terminów teatralnych. Tłum. S. Ś w i o n t e k. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 2001.

R i t t e n b e r g M., K r e i t z e r P.: English Through Drama. San Francisco: Alemany Press, 1981.

S e e l y J.: In Context. Language and Drama in the Secondary School. Oxford: Oxford University Press, 1976.

S l a d e P.: An Introduction to Child Drama. London: University of London Press, 1960.

S m i t h A.: Przyspieszone uczenie się w klasie. [Tłum. A. G a ł ą z k a]. Katowice: WOM, 1997.

W a y B.: Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Tłum. K. Pankows k a i E. N e r w i ń s k a. Warszawa: WSiP, 1990.

W o j n a r I.: Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki. Warszawa: PWN, 1984.

Y a r r o w FR.: Improvisation in Drama. London: Macmillan 1990.

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-24

Share |

GałązkaA. (2019). Drama w rozwijaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Chowanna, 145-158. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.08

Alicja Gałązka 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6266-5038
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).