Refleksja nad badaniami z zakresu pedagogiki medialnej prowadzonymi w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Tomasz Huk
https://orcid.org/0000-0003-1082-5826

Abstrakt

The paper characterizes the problem of research in the field of media pedagogy conducted in the team functioning in the Department of Early Childhood Education and Media Pedagogy at the University of Silesia in Katowice. Selected research areas conducted by individual members of the team are presented against the background of the development of media pedagogy in Poland. The research concerned sharenting, educational benefits achieved by students through the media, media education of parents, use of computers in pre-school education, persuasive messages or shaping competence in the field of information technology among the Masai on African land. The wide spectrum of analyses undertaken by the media pedagogy team is also the result of the team’s cooperation with various research centres in Poland and abroad.


Słowa kluczowe

media pedagogy; schools of media pedagogy in Poland; digital media in education

B r o s c h A.: Kształtowanie kompetencji społecznych wśród młodzieży w procesie komunikacji wirtualnej. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2013.

B r o s c h A.: When the Child is Born into the Internet. Sharenting as a Growing Trend among Parents on Facebook. „The New Educational Review” 2016, vol. 43, no. 1, s. 225–235.

F r a n i a M.: Edukacja medialna a reklama. Studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego, język polski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

F r a n i a M.: Nowe media, technologie i trendy w edukacji. W kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego. Kraków: Impuls, 2017.

G a j d a J., J u s z c z y k S., S i e m i e n i e c k i B., W e n t a K.: Edukacja medialna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002.

H u k T.: Edukacyjna wartość blogów internetowych. „Chowanna” 2007, nr 2, s. 142–157.

H u k T.: Information Technology in the Process of Key Competence Development – A Description of Conditioning. „The New Educational Review” 2009, no. 3–4, s. 58–71.

H u k T.: Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych. Warszawa: Difin, 2008.

J u s z c z y k S.: Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.

B. S i e m i e n i e c k i: Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 7.

J u s z c z y k S.: Dištančné vzdelávanie. Konštruktivistický pristup. Tłum. L. S p y r k a. Bratislava: Izdatelstvo Sapientia, 2003.

J u s z c z y k S.: Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002.

J u s z c z y k S.: Komunikacja człowieka z mediami. Katowice: Śląsk, 1998.

J u s z c z y k S.: Podstawy informatyki dla pedagogów. Kraków: Impuls, 1999.

J u s z c z y k S., K w a p u l i ń s k i J.: Podstawy informatyki. Wybrane zagadnienia dla pedagogów. Katowice: Wydawnictwo ŚWSZ, 2006.

J u s z c z y k S., Z a j ą c W.: Komputerowa edukacja dzieci z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu. Katowice: Śląsk, 1997.

M u s i o ł M.: Media w procesie wychowania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.

M u s i o ł M.: Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres – uwarunkowania – dylematy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

S i e m i e n i e c k a D., S i e m i e n i e c k i B.: Teorie kształcenia w dobie komputerów. Kraków: Impuls, 2019.

S i e m i e n i e c k i B.: Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002.

W a t o ł a A.: Information and Communications Technology in The Process of Learning – As Illustrated by a Case of Pupils from a Maasai Village. In: ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources. Ed. E. B a r o n - P o l a ń c z y k. Vol. 11. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 123–135.

W a t o ł a A.: Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.

W o ł o s z y n S.: Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-24

Share |

HukT. (2019). Refleksja nad badaniami z zakresu pedagogiki medialnej prowadzonymi w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Chowanna, 187-197. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.10

Tomasz Huk 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1082-5826
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).