Rozwiązania metodologiczne w badaniach nad rasizmem i ksenofobią u dzieci – analiza przeglądowa

Dagmara Dobosz
https://orcid.org/0000-0003-2230-3208
Marcin Gierczyk
https://orcid.org/0000-0001-6734-2521

Abstrakt

The article is a review of research on racist feelings, attitudes and behaviours in relation to children. The authors focus on research tools used, including Clark Doll Test, Preschool Attitude Measure or Sticker Test. The analyses have shown that the phenomenon of racism and xenophobia is being increasingly raised in the scientific discourse in the context of this age group. In addition, it is emphasized that the concepts of race, religion or social class as key determinants of the place of man in society are unethical and immoral.


Słowa kluczowe

children; racism; xenophobia; review

A b o u d F.E.: Children and Prejudice. Oxford: Basil Blackwell, 1988.

A b o u t F., D o y l e A.B.: Parental and Peer Influences on Children’s Racial Attitudes. „International Journal of Intercultural Relations” 1996, vol. 20 (3–4).

A l e x a n d e r M.: The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. New York, NY: New Press, 2010.

A r a u j o L., S t r a s s e r J.: Confronting Prejudice in the Early Childhood Classroom. „Kappa Delta Pi Record” 2003, Summer. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ787759.pdf [8.02.2019].

B a k e r J.O., C a ñ a r t e D., D a y L.E.: Race, Xenophobia, and Punitiveness Among the American Public. „The Sociological Quarterly” 2018, vol. 59 (3).

B e e l m a n n A., H e i n e m a n n K.S.: Preventing Prejudice and Improving Intergroup Attitudes: A Meta-analysis of Child and Adolescent Training Programs. „Journal of Applied Developmental Psychology” 2014, vol. 35 (1).

C l a r k K.B., C l a r k M.: Racial Identification and Preference in Negro Children. In: Readings in Social Psychology. Eds. T.M. N e w c o m b, E.L. H a r t l e y. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1947.

Declaration on Racism, Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance against Migrants and Trafficked Persons. Asia-Pacific NGO Meeting for the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. Teheran, Iran. 18 February 2001.

F a l a n g a R., D e C a r o l i M.E., S a g o n e E.: Are Parental and Filial Ethnic Attitudes toward Africans Related? „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2014, vol. 116.

Follow-Up to the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. Paris, 10 April 2002. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000125438 [31.07.2019].

G a w r o n M.: Postawy ksenofobiczne wśród studentów wybranych kierunków studiów krakowskiej akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. „Państwo i Społeczeństwo” 2016, nr 1.

H a r r e l l S.P.: A Multidimensional Conceptualization of Racism-Related Stress: Implications for the Well-Being of People of Color. „American Journal of Orthopsychiatry” 2000, vol. 70.

H j e r m M., S e v ä I.J., W e r n e r L.: How Critical Thinking, Multicultural Education and Teacher Qualification Affect Anti-Immigrant Attitudes. „International Studies in Sociology of Education” 2018, vol. 27 (1).

J e n s e n C., T i s a k M.: Precedents of Prejudice: Race and Gender Differences in Young Children’s Intergroup Attitudes. „Early Child Development and Care” 2018. DOI: 10.1080/03004430.2018.1534845

K o s l i n S.C., A m a r e l A., A m e s N.: A Distance Measure of Racial Attitudes in Primary Grade Children: An Exploratory Study. „Psychology in the Schools” 1969, vol. 6 (4).

M i k l i k o w s k a M.: Like Parent, Like Child? Development of Prejudice and Tolerance towards Immigrants. „British Journal of Psychology” 2016, vol. 107 (1).

M i n c e r T.: Glokalność rasizmu. „Kultura – Historia – Globalizacja” 2012, nr 12.

O d e n w e l l e r K.G., H a r r i s T.M.: Intergroup Socialization: The Influence of Parents’ Family Communication Patterns on Adult Children’s Racial Prejudice and Tolerance. „Communication Quarterly” 2018, vol. 66 (155).

O m i M., W i n a n t H.: Racial Formation in the United States. 3rd ed. New York: Routledge, 2015.

P e t t i g r e w T.F.: Group Identity and Social Comparisons. In: Community and Identity. Life Sciences Research Reports. Ed. C. F r i e d. Berlin–Heidelberg: Springer, 1983.

R y d g r e n J.: The Logic of Xenophobia. „Rationality and Society” 2004, vol. 16 (2).

S i n c l a i r S., D u n n E., L o w e r y B.S.: The Relationship between Parental Racial Attitudes and Children’s Implicit Prejudice. „Journal of Experimental Social Psychology” 2005, vol. 41 (3).

S k o c z M.: Rasizm i ksenofobia. W: Organizacje międzynarodowe w działaniu. Red. A. F l o r c z a k, A. L i s o w s k a. Wrocław: OTO Agencja Reklamowa, 2014.

S n y d e r C.R.: Racial Socialization in Cross-racial Families. „Journal of Black Psychology” 2012, vol. 38.

S u n d s t r o m R.R., K i m D.H.: Xenophobia and Racism. „Critical Philosophy of Race” 2014, vol. 2 (1).

T r u o n g K.A., M u s e u s S.D., M c G u i r e K.M.: Vicarious Racism: a Qualitative Analysis of Experiences with Secondhand Racism in Graduate Education. „International Journal of Qualitative Studies in Education” 2015.

V a l k A.: Ethnic Identity, Ethnic Attitudes, Self-Esteem, and Esteem toward Others among Estonian and Russian Adolescents. „Journal of Adolescent Research” 2000, vol. 15 (6).

Xenophobia. UNESCO. http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/xenophobia/ [31.07.2019].

W i l l i a m s J.E. et al.: Preschool Racial Attitude Measure II. „Educational and Psychological Measurement” 1975, vol. 35 (1).

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-25

Share |

DoboszD., & GierczykM. (2019). Rozwiązania metodologiczne w badaniach nad rasizmem i ksenofobią u dzieci – analiza przeglądowa. Chowanna, 327-338. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.17

Dagmara Dobosz 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2230-3208
Marcin Gierczyk 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6734-2521
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).