Społeczno-środowiskowa perspektywa zagrożeń zdrowia pokolenia młodych dorosłych


Abstrakt

The generation of the turn of the 20th/21st century is given to live in a new, changing reality. Modern, young generation entering adulthood is brought up in a post-transformation society, dominated by consumption, accelerated pace of life and threats occurring in all spheres of its functioning. In Poland, socio-cultural transformation has become for young adults not only a source of new challenges, opportunities, but also of threats. The consequences of the transformations are difficulties of (especially) the young generation in adapting to the ever-changing, unstable reality. The rapid changes in the surrounding reality have inspired research on the problems of growing up (including risky and harmful behaviours), and the difficulties of a generation growing up in an unstable reality.


Słowa kluczowe

generation; young adults; health; threats

B r z e z i ń s k a A.I., A p p e l t K., Z i ó ł k o w s k a B.: Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.

B u l s k a J.: Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia. Propozycje metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2008.

D w o r a k A.: Zdrowie i zachowania zdrowotne kobiet. Perspektywa społeczno-pedagogiczna. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2018.

F a t y g a B.: Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej. Wyd. 2. popr. Warszawa: Ośrodek Badań Młodzieży, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, 2005. http://www.ipsir.uw.edu.pl/UserFiles/File/Katedra_Socjologii_Norm/TEKSTY/BFatygaDzicy_z_naszej_ulicy.pdf [10.02.2019].

F a z l a g i ć J.A.: Charakterystyka pokolenia Y. „E-mentor” 2008, nr 3 (25). http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/549 [9.02.2019].

G r i e s e H.M.: Socjologiczne teorie młodzieży. Wprowadzenie. Tłum. J. D ą b r o w s k i. Kraków: „Impuls”, 1996.

H i l d e b r a n d t - W y p y c h D.: Pokolenia młodzieży – próba konceptualizacji. „Przegląd Pedagogiczny” 2009, nr 2 (10).

J a n d a - D ę b e k B.: Pytania na XXI wiek. Wprowadzenie. W: Psychologia współczesnego człowieka. Red. B. J a n d a - D ę b e k. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010.

J ę d r z e j k o M.: Człowiek i uzależnienia – uwarunkowania zjawiska. W: Zachowania ryzykowne i uzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania / Risk-Taking Behaviors and Addiction. The Phenomenon, Its Context and Determinants. Red. M. J ę d r z e j k o, M. J a n u s z. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013.

K a w u l a S.: Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2012.

K a w u l a S.: Podstawowe kręgi środowiskowe w życiu współczesnego człowieka. Cztery głosy do przedmiotu dyscypliny. W: Relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni edukacyjnej (inspiracje). Red. J. M o d r z e w s k i, M.J. Ś m i a ł e k, K. W o j n o w s k i. Kalisz–Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2008.

K u l i k T.B.: Edukacja zdrowotna w rodzinie i w szkole. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 1997.

M a r y n o w i c z - H e t k a E.: Pedagogika społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

M e l o s i k Z.: Kultura popularna jako czynnik socjalizacji. W: Pedagogika. T. 2. Red. Z. K w i e c i ń s k i, B. Ś l i w e r s k i. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

M i n t a J.: „Pozornie dorośli” – zawieszenie pomiędzy młodzieńczością a dorosłością. „Dyskursy Młodych Androgogów” 2007, nr 8.

M o r b i t z e r J.: Edukacja medialna (małego) dziecka. W: Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami. Red. J. P y ż a l s k i. Łódź: Wydawnictwo „Eter”, 2017.

O l e s z k o w i c z A., S e n e j k o A.: Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

R u t k o w s k a A.: Kariera czy rodzina – dylematy współczesnych młodych ludzi. W: Młodzi Polacy w XXI wieku. Red. S. K o w a ls k i, A. S c h u l t z, A. N o w a c k a. Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku, 2014.

R y b i c k i P.: Struktura społecznego świata. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1979.

S ł o ń s k a Z., M i s i u n a M.: Styl życia. W: Wypisy z wychowania zdrowotnego. Cz. 1. Wybór i oprac. W. W r o n a - W o l n y, B. M a k o ws k a. Kraków: AWF, 2000.

S y r e k E.: Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywa i humanistyczne orientacje poznawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008.

S z c z e p a ń s k i J.: Sprawy ludzkie. Warszawa: Czytelnik, 1988.

S z t o m p k a P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2003.

Ś w i d a - Z i e m b a H.: Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Zakład Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, 1995.

W r o c z y ń s k i R.: Środowisko i wychowanie. W: I d e m: Pedagogika społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.

Z i ó ł k o w s k a B.: Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał młodych dorosłych? W: Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Red. A.I. B r z e z i ń s k a. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-25

Share |

BulskaJ., & DworakA. (2019). Społeczno-środowiskowa perspektywa zagrożeń zdrowia pokolenia młodych dorosłych. Chowanna, 417-429. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.23

Joanna Bulska 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4535-4286
Alina Dworak 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5909-8896