"Najsłynniejszy Żyd spoza Starego Testamentu": Szekspir w nowym kontekście w zbiorze opowiadań Clive'a Sinclaira Skylock Must Die


Abstrakt

Wydany pośmiertnie zbiór opowiadań Shylock Must Die (“Szajlok musí umrzeć”, 2018) brytyjskiego pisarza żydowskiego pochodzenia Clive'a Sinclaira na wiele twórczych sposobów nawiązuje do sztuki Szekspira Kupiec wenecki. Historie te podejmują główne wątki antysemityzmu właśnie z Kupca weneckiego, z Shylockiem jako głównym bohaterem żydowskim na czele, ale ich akcja rozgrywa się zazwyczaj nie w renesansie, lecz w XX lub XXI wieku. Niektóre z opowiadań są odpowiedzią na ważne przedstawienia Kupca weneckiego na całym świecie, np. w Sztokholmie w 1944 r., w Londynie w 2012 r. czy w Wenecji z okazji 500. rocznicy założenia getta żydowskiego w 2016 r. Opowiadania zawierają również elementy tragikomiczne, co jest cechą charakterystyczną literatury żydowskiej.


Słowa kluczowe

literatura żydowska; Clive Sinclair; Shylock Must Die; Szekspir; Kupiec wenecki

Anténe, Petr. “When Tubal Tells The Merchant of Venice as Jessica’s Story: Clive Sinclair’s ‘Shylock Must Die.’” American and British Studies Annual, vol. 14 (2021): 154–161.

Bilefsky, Dan. “Hard Times Give New Life to Prague’s Golem.” The New York Times, May 10, 2009, https://www.nytimes.com/2009/05/11/world/europe/11golem.html.

Brauner, David. “Review of Shylock Must Die, by Clive Sinclair.” Jewish Renaissance, July 2018: 45.

Herman, David. “Review of Shylock Must Die, by Clive Sinclair.” Jewish Chronicle, July 19, 2018, https://www.thejc.com/news/all/book-review-shylock-must-die–1.467437.

Krajník, Filip. “Reading Shylock’s Dream: A Pathological Miser or an Anxious Dream Interpreter?” Ostrava Journal of English Philology, vol. 13, no. 2 (2021): 43–50.

Lowry, Elizabeth. “It Was His Humour: Final Stories of a Comic Master,” review ofShylock Must Die, by Clive Sinclair. Times Literary Supplement, August 22, 2018, 29.

Pinsker, Sanford. The Schlemiel as Metaphor: Studies in the Yiddish and American Jewish Novel. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1991.

Rosenberg, Edgar. From Shylock to Svengali: Jewish Stereotypes in English Fiction. Stanford: Stanford University Press, 1961.

Greenblatt, Stephen, Walter Cohen, Suzanne Gossett, Jean E. Howard, Katharine Eisaman Maus, and Gordon McMullan. The Norton Shakespeare. New York: W.W. Norton, 1997.

Shahar, Galili. “Review of Luftmenschen. Zur Geschichte einer Metapher, by Nicolas Berg.” Central European History, vol. 42, no. 4 (2009): 761–763.

Sinclair, Clive. Shylock Must Die. London: Halban, 2018. Ebook.

Sinclair, Clive. “Shylock, Our Contemporary.” In The Merchant in Venice: Shakespeare in the Ghetto. Edited by Shaul Bassi and Carol Chillington Rutter, 163–170. Venice: Edizioni Ca’ Foscari, 2021.

Sinclair, Clive. “The Spirit Is Willing.” Independent, June 21, 1996. https://www.independent.co.uk/life-style/the-spirit-is-willing–1338275.html

Stähler, Axel, and Sue Vice. “Introduction: Writing Jews and Jewishness in Contemporary Britain.” European Judaism, vol. 47, no. 2 (2014): 3–11.


Opublikowane : 2022-06-21


Anténe, Petr. 2022. „"Najsłynniejszy Żyd Spoza Starego Testamentu": Szekspir W Nowym Kontekście W Zbiorze Opowiadań Clive’a Sinclaira Skylock Must Di”e. Iudaica Russica, nr 1(8) (czerwiec), 1-13. https://doi.org/10.31261/IR.2022.08.09.

Petr Anténe  petr.antene@upol.cz
Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu  Czechia
https://orcid.org/0000-0001-7069-4130
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).