NeoSybirsk. Federacja bliskiej przyszłości w cyklu Sybirpunk Michała Gołkowskiego


Abstrakt

W artykule omówiony został sposób realizacji założeń cyberpunkowej fabuły w Sybirpunk Michała Gołkowskiego. Autor, korzystając z zabiegów charakterystycznych dla cyberpunka (sposób prezentacji miasta, obecność bohatera-outsidera, wyeksponowanie zjawiska „High tech & low life”, cyborgizacja społeczeństwa, etc.), przedstawia ironiczną wizję Federacji Rosyjskiej niedalekiej przyszłości. W artykule analizie poddane zostały trzy aspekty, którymi są: przestrzeń miejska (obraz NeoSybirska, miasta łączącego w sobie cyberpunkową stylistykę z krajobrazem fabrycznego, Syberyjskiego miasta), bohater (outsider pochodzący z niższych warstw społecznych) oraz problem cyborgizacji (wszechobecne wszczepy). Za ich pośrednictwem przedstawiony zostanie subwersywny sposób w jaki autor wchodzi w polemikę z gatunkiem, obnażając specyficzną mentalność postsowieckiego społeczeństwa.


Słowa kluczowe

cyberpunk, Gołkowski, Sybirpunk, Federacja

Pobierz

Opublikowane : 2022-05-30


ZielonkaK. (2022). NeoSybirsk. Federacja bliskiej przyszłości w cyklu Sybirpunk Michała Gołkowskiego. Przegląd Rusycystyczny, (2 (178), 172-194. https://doi.org/10.31261/pr.12495

Konrad Kamil Zielonka  konrad.zielonka93@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5367-1380

Mgr Konrad Zielonka – magister, doktorant w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; członek kolegium redakcyjnego czasopisma naukowo-literackiego „Creatio Fantastica. Zagadnienia i Problemy Fantastyki”, współpracuje z Ośrodkiem Badawczym Facta Ficta. Jego zainteresowania naukowe obejmują interpretacje współczesnej fantastyki polskiej, postapo, steampunk w literaturze polskiej oraz retro-wizje wieku XIX we współczesnej literaturze fantastycznej.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).