„Piosenkarz w sta...”, lub utajony stalinizm Michaiła Bułchakowa


Abstrakt

FELIKS SHTEINBUK. «A SINGER IN A STA ...», OR LATENT STALINISM OF MIKHAIL BULGAKOV.

The article analyses the implementation of one of the leading themes of Mikhail Bulgakov’s literary works, which concerns the confrontation between the artist and the authorities. In this regard, the aim of the research is defined as an attempt to discover and substantiate the real meaning of this theme, using biographical, cultural-historical and comparative-typological methods. As a result of the analysis of mainly the novel The Master and Margarita and the play Batum, the conclusion is made that the writer's artistic world is characterized by latent and conscious Stalinism, therefore the writer is trying to de-demonize and humanize the images of Woland and Stalin which correlate with each other.


Słowa kluczowe

Michaił Bułhakow, artysta i władza, utajony stalinizm, de-demonizacja, uczłowieczenie.

FELIKS SHTEINBUK
Dr hab. nauk filologicznych, profesor Wydziału Rusycystyki i Studiów nad Europą Wschodnią Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja).
Zainteresowania naukowe: cielesność i literatura, literatura ukraińska i rosyjska oraz dzieła Ołesia Uljanenki.
Monografie: Zasady tilesnoho mimetyzmu u tekstovykh stratehiyakhpostmodernists’koyi literatury kintsya ХХ – pochatku ХХІ stolittya, Kyyiv, 2007; Tilesnist’ – mimezys – analiz (Tilesno-mimetychnyymetod analizu khudozhnikh tvoriv), Kyyiv, 2009; Konverhentsiya tilesnykh mikrotoposiv u suchasniysvitoviy literaturi, Kyyiv, 2014; Pid «Znakom Savaofa», abo «Tam, de…» Ul’yanenko. Ch.1, Kyyiv, 2020.
Kontakt: feliks.shteinbuk@uniba.sk
Pobierz

Opublikowane : 2022-05-30


ShteinbukF. (2022). „Piosenkarz w sta.”, lub utajony stalinizm Michaiła Bułchakowa. Przegląd Rusycystyczny, (2 (178), 78-95. https://doi.org/10.31261/pr.12903

Feliks Shteinbuk  feliks.shteinbuk@uniba.sk
Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie  Słowacja

Dr hab. nauk filologicznych, profesor Wydziału Rusycystyki i Studiów nad Europą Wschodnią Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja).
Zainteresowania naukowe: cielesność i literatura, literatura ukraińska i rosyjska oraz dzieła Ołesia Uljanenki.
Monografie: Zasady tilesnoho mimetyzmu u tekstovykh stratehiyakhpostmodernists’koyi literatury kintsya ХХ – pochatku ХХІ stolittya, Kyyiv, 2007; Tilesnist’ – mimezys – analiz (Tilesno-mimetychnyymetod analizu khudozhnikh tvoriv), Kyyiv, 2009; Konverhentsiya tilesnykh mikrotoposiv u suchasniysvitoviy literaturi, Kyyiv, 2014; Pid «Znakom Savaofa», abo «Tam, de…» Ul’yanenko. Ch.1, Kyyiv, 2020.
Kontakt: feliks.shteinbuk@uniba.sk


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).