„Wagina zniszczy to państwo”. Praktyki oporu w działalności rosyjskiego feministyczno-poetyckiego kolektywu F-Pis’mo


Abstrakt

Artykuł dotyczy działalności i twórczości rosyjskiego feministyczno-poetyckiego kolektywu F-Pis’mo (2017−2021). Analizie poddany został zarówno wymiar instytucjonalny — a więc środowiskowe usytuowanie zjawiska w ramach współczesnego rosyjskiego pola literackiego, jak i ideowy — w którym najważniejszym celem poetek-feministek było wykreowanie wyemancypowanej aktywnej podmiotki liryczno-politycznej. Perspektywa teoretyczna stanowiąca bazę namysłu w artykule wyrasta z inspiracji manifestem badawczym Rity Felski Literatura w użyciu oraz perspektywą polityki literatury Jacquesa Ranciere’a.

 


Słowa kluczowe

F-Letter, feminist poetry, politics of literature, Russian literary field

Bikbulatova, Mariya. “F-pis'mo otkazyvayet·sya ot Premii Belogo.” https://syg.ma/en/@mariia-bikbulatova/f-pismo-otkazyvaietsia-ot-priemii-bielogho. Accessed 19 August 2022 [Бикбулатова, Мария. Ф-письмо отказывается от Премии Белого].

Bobylëva, Mariya, Podlubnova, Yuliya. Poetika feminizma. Moskwa: ACT, 2021. 39 [Бобылева, Мария, Подлубнова, Юлия. Поэтика феминизма. Moskwa: ACT, 2021, s. 39].

Escobar, José García. “F Letter: New Russian Feminist Poetry (and the verse as an explosion, the book as an island).” Asymptote, https://www.asymptotejournal.com/blog/2021/01/07/f-letter-new-russian-feminist-poetry-and-the-verse-as-an-explosion-the-book-as-an-island/. Accessed 26 July 2022.

Felski, Rita. Uses of Literature. Malden/Oxford: Blackwell Publishing, 2008. 8, 77−104.

Golubkova, Anna. “O gendernom nasilii v literaturnom soobshchestve.” https://syg.ma/en/@galina-1/anna-golubkova-o-ghiendiernom-nasilii-v-litieraturnom-soobshchiestvie. Accessed 21 April 2022 [Голубкова, Анна. О гендерном насилии в литературном сообществе].

Majewska, Ewa. “Słaby opór. Obraz, wspólnota i utopia poza paradygmatem heroicznym.” Praktyka Teoretyczna 2(32)/2019: 11.

Ranciere, Jacques. The Politics of Literature. Malden/Cambridge: Polity Press, 2011.

Roman-Rawska, Katarzyna. Nowy realizm w rosyjskim polu literackim. Literatura i polityka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. 21−22.

Rymbu, Galina, Ostashevsky, Eugene, Morse, Ainsley. F Letter: New Russian Feminist Poetry. New York: isolarii, 2020.

Sandler, Stephanie. “The Body Returns: Recent Poems by Russian Women.” Internationale Zeitschrift für Kulturkomparatistik, 6/2022: 45−83. https://doi.org/10.25353/ubtr-izfk-11ad-b44b. Accessed 23 September 2022.

Shavlovskiy, Konstantin. “Neotpravlennoye pis'mo. Konstantin Shavlovskiy o normalizatsii nasiliya v literaturnom soobshchestve i o tom, pochemu etogo soobshchestva bol'she nesushchestvuyet.” https://www.colta.ru/articles/literature/19855-neotpravlennoe-pismo. Accessed 3 June 2022 [Шавловский, Константин. “Неотправленное письмо. Константин шавловский о нормализации насилия в литературном сообществе и о том, почему этого сообщества больше не существует”].

https://liberal.ru/lm-ekspertiza/protestnaya-mobilizacziya-2021-kto-vyshel-na-mitingi-i-pochemu. Accessed 23 Sep. 2022.

https://www.facebook.com/ovdinfo/photos/a.275700985832857/4836179096451667. Accessed 23 Sep. 2022.

https://t.me/myagkaya_sila_ru/1176. Accessed 23 Sep. 2022.

https://memohrc.org/ru/defendants/cvetkova-yuliya-vladimirovna. Accessed 23 Sep. 2022.

https://www.bbc.com/russian/news-56083021. Accessed 23 Sep. 2022.

https://fww.kz/about. Accessed 23 Sep. 2022.

https://issuu.com/tonkayagran/docs/queer_poetry. 8 Feb. 2022.

https://fem-books.livejournal.com/1084933.html. 8 Feb. 2022.

http://notknowing.ru/. 9 Aug. 2022.

Pobierz

Opublikowane : 2022-11-07


PisarskaJ., & Roman-RawskaK. (2022). „Wagina zniszczy to państwo”. Praktyki oporu w działalności rosyjskiego feministyczno-poetyckiego kolektywu F-Pis’mo. Przegląd Rusycystyczny, (4), 190-205. https://doi.org/10.31261/pr.14658

Justyna Pisarska  justynapisarska@o2.pl
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1884-7125

Justyna Pisarska — dr, adiunkt w Katedrze Literaturoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, członek zespołu redakcyjnego „Przeglądu Rusycystycznego” i zarządu Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Autorka monografii Tłumacz i metoda. O angielskich i polskich przekładach „Bohatera naszych czasów”. Zajmuje się przekładoznawstwem, teorią literatury, literaturą rosyjską z perspektywy postkolonialnej oraz rosyjską poezją feministyczną.


Katarzyna Roman-Rawska 
Instytut Slawistyki PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3851-3971

Katarzyna Roman-Rawska — dr, adiunkt w Instytucie Slawistyki PAN. Autorka książki Nowy realizm w rosyjskim polu literackim po 1991 roku. Literatura i polityka (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2020). Badaczka współczesnej literatury i kultury rosyjskiej oraz ich związków z polityką. Socjolożka, literaturoznawczyni i tłumaczka.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).