Pragmatycznie zorientowane metajęzykowe komentarze do wyrazu prawdaAbstrakt

Roman Tryfonow

Харьковский государственный университет, Харьков, Ukraine

movoromano@yahoo.com

 

Na materiale języka rosyjskiego i ukraińskiego zostały rozpatrzone wypowiedzenia, w których leksem prawda stanowi obiekt refleksji autora/nadawcy. Refleksje te zwykle są pragmatycznie ukierunkowane, a więc zawierają element subiektywno-oceniający. Autor pokazał, że fakty tego rodzaju czasem rzutują na specyficzne cechy reprezentowanego w wypowiedzeniu narodowego obrazu świata. Ponadto tego rodzaju wypowiedzenia służą do pozycjonowania nadawcy w dyskursie — na tle innych przypadków wykorzystania leksemu prawda w mowie przedstawicieli różnych grup społecznych, celebrytów, w tytułach książek, periodyków i in.

Statements, in which the word ‘pravda’ becomes the object of speaker’s reasoning, the latter being pragmatically oriented and containing subjective evaluative component, are considered on the material of Russian and ukrainian languages. These statements are shown to highlight the special, unique nature of the fragment of national world image. They also work for the speaker’s discourse positioning on the background of other usage practices of the word ‘pravda’ — in the speech of some social groups, personalities, in the names of books and periodicals.


Pobierz

Opublikowane : 2014-03-01


TryfonowR. (2014). Pragmatycznie zorientowane metajęzykowe komentarze do wyrazu prawda. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3407

Roman Tryfonow  movoromano@yahoo.com
Харьковский государственный университет, Харьков, Ukraine  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).