Moscovia i eschaton. Misja państwa moskiewskiego według Zosimy, Filoteusza i AgafonaAbstrakt

Paweł Dziadul

Uniwersytet Adama Mickiewicz, Poznań, Poland

pawel90883@gmail.com

 

МИССИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗОСИМЫ, ФИЛОФеЯ И АГАФОНА

Резюме

Главным пр­едметом этой р­аботы является пр­едставление идей, котор­ые были выр­аботаны тр­емя важными личностями московского государ­ства в конце XV и начале XVI века: московским митр­ополитом Зосимом Бр­адатым, псковским монахом Филофеием и новгор­одским священиком Агафоном. Они попытались пр­едставить новую миссию московского государ­ства, исходящую с эсхатологического и конфессионально-экклезиологического мышления. Им пр­ишлось р­еконстр­уир­овать и актуализир­овать в специфическом р­елигиозно-истор­ическом контексте византийскую концепцию теокр­атического „государ­ства божьего”, связанного с доктр­иной диар­хии. осима, Филофей и Агафон изложили тр­и идеологические модели, пр­едcтавляющие Москву и московское государ­ство как „новый Константинополь”, „тр­етий Рим” и „новый Рим”, или „новый Киев”.

MISSION OF MUSCOVYACCORDING TO ZOSIMUS, PHILOTHEUS AND AGAFON

Summary

The main concept of this work is the presentation of ideas created by three important per-sonalities of the Muscovite Rus at the end of the 15th and the beginning of the 16th century: the metropolitan of Moscow Zosimus the Bearded, the monk Philotheus of Pskov and the Novgorodian clergyman Agafon. They tried to present a new mission of Muscovy through the eschatological and confessional-ecclesiological prism. In the specific religious-historical context, the Byzantine concept of theocratic “divine state” connected with the doctrine of diarchy had to be updated and reconstructed. Zosimus, Philotheus and Agafon formed three ideological models perceiving Moscow and Muscovy as a “new Constantinople”, a “third Rome” and a “new Rome” or a “new Kiev”.


Pobierz

Opublikowane : 2014-06-01


DziadulP. (2014). Moscovia i eschaton. Misja państwa moskiewskiego według Zosimy, Filoteusza i Agafona. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3430

Paweł Dziadul  pawel90883@gmail.com
Uniwersytet Adama Mickiewicz, Poznań, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).