Oniryczne motywy w powieści Michaiła Bułhakowa Mistrz i MałgorzataAbstrakt

Anna Chudzińska-Parkosadze

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Poland

parkosadze@interia.pl

 

ONIRYCZNE MOTYWYW POWIEŚCI MICHAIŁA BUŁHAKOWA MISTRZ I MAŁGORZATA

Streszczenie

Artykuł koncentruje się na analizie motywów onirycznych w powieści Michaiła Bułhakowa Mistrz i Małgorzata. Oniryzm wydaje się wiodącą tendencją w sposobie konstruowania świata przedstawionego tego utworu. Bohaterowie przechodzą przez wielowarstwową sferę świata przedstawionego za pomocą i w stanie snu. Pisarz wykorzystuje konwencję oniryczną, aby pokazać w jej ramach życie bohaterów jako ścieżki inicjacyjne, które mają początek w świecie materialnym, przechodzą przez świat astralny, by w końcu osiągnąć wieczność. Ponadto w artykule przeanalizowane zostały trzy typy snów występujących w powieści, które odzwierciedlają klasyfikację snów dokonaną przez Platona.

ONEIRIC MOTIFS IN THE NOVELTHE MASTER AND MARGARITA BY MIKHAIL BULGAKOV

Summary

The article deals with the problem of oneiric motives in the novel The Master and Margarita by Mikhail Bulgakov. Onirism seems to be the leading tendency of the created world in the Bulgakov’s novel. The heroes come through the complex structure of the presented world by means of their dreams. Bulgakov shows their life as the initiation path, which starts in the material world, then evaluates into astral dimensions, and reaches the eternity. Moreover, in the novel one can notice three basic types of dreams, which had been classified by Plato. 


Pobierz

Opublikowane : 2014-06-01


Chudzińska-ParkosadzeA. (2014). Oniryczne motywy w powieści Michaiła Bułhakowa Mistrz i Małgorzata. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3435

Anna Chudzińska-Parkosadze  parkosadze@interia.pl
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).