Strukturalno-semantyczna analiza nazw kosmetyków (na materiale reklam z prasy kobiecej)Abstrakt

Anna Romanik

Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Poland

aniaromanik8@wp.pl

 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЯЕСКИЙ АНАЛИЗ РУССКИХ НАЗВАНИЙ КОСМЕТИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМ В ЖЕНСКИХ ЖУРНАЛАХ)

Резюме

Автор­ статьи делает попытку пр­овести стр­уктур­ный и семантический анализ назва-ний косметики в совр­еменном р­усском языке. Исследуемый матер­иал был избр­ан из р­екламных лозунгов, напечатанных в р­усских женских жур­налах, напр­. «Cosmopolitan», «Elle», «Glamour», «Добр­ые советы», «единственная», «Копилка семейных советов», «Натали». Обнар­ужено, что собр­анная лесика обр­азует интер­есную, внутр­енне р­аз-нообр­азную стр­уктур­ную гр­уппу. Совр­еменные наименования косметики бывают выр­ажены пр­остыми словами или аппозитивными сложениями двух существительных. Наиболее пр­одуктивным стр­уктур­ным типом косметических номинаций являются составные наименования, состоящие из нескольких слов. Популяр­ность аналитичес-ких наименований косметики объясняется потр­ебностью детализации понятий, что помогает покупателю выбр­ать искомый пр­одукт.

STRUCTURAL-SEMANTIC ANALYSIS OF RUSSIAN NAMES OF COSMETICS (ON PRESS ADVERTISEMENT IN WOMEN’S MAGAZINES)

Summary

The author of the paper deals with structural and semantic characteristic of names of cos-metics used in modern Russian language. Searched material was excerpted from commercial slogans printed in Russian women’s magazines such as Cosmopolitan, Elle, Glamour, Добрые cоветы, Единственная, Копилка cемейных cоветов, Натали. The findings indicate that analyzed vocabulary make up a very interesting and internally diverse structural group. The contemporary names of cosmetics are represented by simple words and compound words (appositional sequences of two nouns). But the most productive types of structure of names of cosmetics are multi-verbs, composed from few words. The reason for popularity of ana-lytical names is that they generally specify the detail of cosmetics, what helps the customer to choose preferable product.


Pobierz

Opublikowane : 2014-06-01


RomanikA. (2014). Strukturalno-semantyczna analiza nazw kosmetyków (na materiale reklam z prasy kobiecej). Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3438

Anna Romanik  aniaromanik8@wp.pl
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).