Śmierć jako problem życia: Jurij Łotman, Rolandas Pavilionis, Aleksandr PiatigorskijAbstrakt

Regina Čičinskajte

University of Vilnius, Lithuania

prz.rus@o2.pl

 

ŚMIERĆ JAKO PROBLEM ŻYCIA:JURIJ ŁOTMAN, ROLANDAS PAVILIONIS, ALEKSANDR PIATIGORSKIJ

Streszczenie

Autorka świadoma odrębności myślenia filozofa i filologa analizuje temat śmierci w dziełach Jurija Łotmana, Rolandasa Pavilionisa oraz Aleksandra Piatigorskiego. Podkreśla, że zaistniał on w pracach wymienionych autorów bez religijnego podtekstu, w wymiarze czysto fenomenologicznym. Artykuł poszerzony został o refleksje na tytułowy temat z twórczości Władysława Chodasiewicza, Anny Achmatowej oraz Meraba Mamardaszwili.  

DEATH AS A PROBLEM OF LIFE:YURI LOTMAN, ROLANDAS PAVILIONIS, ALEKSANDR PIATIGORSKY

Summary

Aware of the distinctiveness of the thinking of the philosopher and the philologist, the author has extracted the theme of death from the texts of Yuri Lotman, Rolandas Pavilionis, Aleksandr Piatigorsky, emphasizing that it has appeared in the works of these writers without any religious background, in the purely phenomenological dimension. The article is broadened with reflections on the works concerning the title theme authored by Vladislav Khodasevich, Anna Akhmatova and Merab Mamardaszvili. 


Pobierz

Opublikowane : 2013-03-01


ČičinskajteR. (2013). Śmierć jako problem życia: Jurij Łotman, Rolandas Pavilionis, Aleksandr Piatigorskij. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3485

Regina Čičinskajte  PRZ.RUS@op.pl
University of Vilnius, Lithuania  LitwaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).