Jak działa świat? Письмовник Michaiła SzyszkinaAbstrakt

Anna Skotnicka

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

aniaput@gmail.com

 

JAK DZIAŁA ŚWIAT? ПИСЬМОВНИК MICHAIŁA SZYSZKINA

Streszczenie

Rozważania dotyczą ostatniej powieści współczesnego prozaika rosyjskiego Michaiła Szyszkina. Przedmiotem zainteresowania jest sposób przedstawienia przez autora mechanizmów funkcjonowania świata. Ponieważ pisarz w swojej twórczości niejednokrotnie odwołuje się do tradycji antycznej, właśnie z tej perspektywy przeprowadzono analizę jednej z dwóch linii powieści, a mianowicie egzystencjalnej. odwołując się do wypowiedzi Heraklita oraz Marka Aureliusza, a także ich interpretatorów, zwrócono uwagę na zasadę enantiodromii i harmonii w opowieści o losach człowieka XX wieku. Analiza dowodzi, że pisarz dekonstruując binarne opozycje, nie rezygnuje jednak z przekonania o niewzruszoności podstaw świata.

HOW DOES THE WORLD WORK? LETTER BOOK OF MIKHAIL SHISHKIN

Summary

This paper is dedicated to the last novel by the modern Russian writer Mikhail Shishkin. The main focus of the analysis is put on the technique of the presentation of the mechanisms of the world. Keeping in mind the writer’s interest in the Ancient tradition, the author of this study examines one storyline of Letter Book in the light of thoughts of Heraclitus and Marcus Aurelius. Special attention is paid to such principles as enantiodromia and harmony in storytelling concerned with twentieth-century characters. The analysis demonstrates that Shishkin, while describing lives of his characters, tends to deconstruct binary oppositions, but at the same time, does not relinquish his belief in the firm foundations of the world.

 


Pobierz

Opublikowane : 2013-03-01


SkotnickaA. (2013). Jak działa świat? Письмовник Michaiła Szyszkina. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3486

Anna Skotnicka  aniaput@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).