Rosja Andrzeja Stasiuka. Ku oswajaniu mentalnych antywartościAbstrakt

Anna Stryjakowska

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Poland

PRZ.RUS@op.pl

 

РОССИЯ АНДЖЕЯ СТАСЮКА. НА ПУТИ К ПОКОРЕНИЮ МЕНЬАЛТНЫХ АНТИЦЕННОСТЕЙ

Резюме

В настоящей статье представлена эволюция образа России в художественном твор-честве и публицистических высказываниях Анджея Стасюка. В эссе Dziennik okrętowy (Судовой журнал) и Dojczland (Дойчланд) наблюдается тенденция к ориентализации России, в то время как Dziennik pisany później (Дневник, написанный позднее) сиг-нализирует попытку преодолеть постколониальные стереотипы и заново включить русскую культуру в ментальное пространство Центральной Европы. Однако в самых последних работах и интервью польского писателя интригующие констатации в духе деконструкции по-прежнему сосуществуют с довольно примитивными предубеждени-ями. Стасюк применяет стратегию разоблачения стереотипов при помощи автоиронии, одновременно отдавая себе отчет в невозможности их покорения из-за глубокой связи с собственной культурой. Качественного скачка в процессе преодоления комплекса неполноценности можно все-таки ожидать в будущих произведениях.  

ANDRZEJ STASIUK’S RUSSIA. TOWARDS TAMING THE MENTAL ANTIVALUES

Summary

The aim of this paper is to portray the image of Russia in the literary and non-literary works of Andrzej Stasiuk. In the essays Dziennik okrętowy (The Ship Diary) and Dojczland there is a strong tendency to orientalize Russia, while Dziennik pisany później (Diary Kept Afterwards) appears to foreshadow a possible attempt to overcome the post-colonial bias and reintegrate the Russian culture into the concept of Central Europe. However, in the latest texts and interviews of the Polish writer some intriguing deconstructive statements still coexist with commonplace prejudices. The author develops a strategy of unmasking the bias by self-irony, at the same time realizing that overcoming the prejudices could be impossible due to being deeply rooted in his own culture. Still, a qualitative jump towards getting over the inferiority complex could be expected in the future works. 


Pobierz

Opublikowane : 2012-03-01


StryjakowskaA. (2012). Rosja Andrzeja Stasiuka. Ku oswajaniu mentalnych antywartości. Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3546

Anna Stryjakowska  PRZ.RUS@op.pl
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).