"Przypadek” Ludmiły Ulickiej — z recepcji najnowszej literatury rosyjskiej w PolsceAbstrakt

Joanna Tarkowska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland

tarka@wp.pl

 

«КАЗУС» ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ — ИЗ ВОСПРИЯТИЯ НОВЕЙЩЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПОЛЬШЕ

Резюме

В последнее десятилетие предметом особого внимания польских исследователей стали произведения русских постмодернистов, в том числе представительниц «женс-кой прозы» (иногда вовсе не идентифицирующих себя именно с этим типом прозы): Людмилы Улицкой, татьяны толстой, Людмилы Петрушевской, Дины Рубины, Марии Арбатовой и других. Все-таки, как русская, так и польская критика отмечает наличие общих черт в творчестве упомянутых авторов, позволяющих отнести его к новому, оригинальному типу прозы, разрушающей не только устоявшиеся общественные нормы, затрагивающей табуированные темы, но заново перечитывающей культурные архетипы, выдвигающей на первый план женское восприятие мира, пытающейся раскрыть тайну отношений между мужчиной и женщиной. В связи с этим в предлагаемой статье мы попытаемся коснуться вопроса особой по-пулярности в Польше творчества Улицкой, которое в равной мере увлекло как простого читателя, так и известнейших литературоведов. таким образом, предметом нашего внимания являются исчерпывающие анализы текстов московской писательницы, ука-зывающие на неоднозначное отношение польских исследователей к творчеству автора романа Казус Кукоцкого, на их увлечение онтологической глубиной текстов Улицкой, их насыщенностью культурными и литературными архетипами.

LYUDMILA ULITSKAYA’S “CASE” — POLISH RECEPTION OF MODERN RUSSIAN LITERATURE

Summary

The main object of researchers’ interest for the last decade lies in works of Russian post-modern literature including authors of Russian women’s prose (sometimes even those who do not identify themselves with that type of prose): Lyudmila Ulitsakaya, Tatyana Tolstaya, Lyudmila Petrushevskaya, Dina Rubina, Maria Arbatova et al. What is the most important, both Russian and Polish critique is focused on common characteristics of aforementioned literature. The characteristics form new, original type of prose which concerns not only social standards with taboo topics, but also makes cultural archetypes anew, displaying women’s per-ception and simultaneously making an attempt to solve the issue of male/female relations.The aim of the article is to analyze the remarkable popularity of Ulitskaya’s works in Poland that rivet on both casual and sophisticated readers. The purpose of the analysis of Ulitskaya’s works is to investigate divergent attitude of Polish researchers to the author of Kukotsky Case. What is more, the unusual interest in ontology and significance of cultural and literary archetypes found in Ulitskaya’s works are to be thoroughly analyzed.


Pobierz

Opublikowane : 2012-03-01


TarkowskaJ. (2012). "Przypadek” Ludmiły Ulickiej — z recepcji najnowszej literatury rosyjskiej w Polsce. Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3549

Joanna Tarkowska  tarka@wp.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).