Jubileusz pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Mariana WójtowiczaAbstrakt

К 40-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ НАУЧНОЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА МАРИАНА ВУЙТОВИЧА

Резюме

Профессор Мариан Вуйтович, сотрудник Института русской филологии Универстета имени Адама Мицкевича в Познани, отмечает 40-летний юбилей научной и дидакти-ческой деятельности. В настоящей статье представлены интересные факты из жизни выдающегося слависта, дан общий обзор его важнейших трудов по вопросам возник-новения и реконструкции глаголицы и кириллицы, дешифровки древнейших славян-ских надписей и анализа древнерусской антропонимии, разработок, затрагивающих проблематику английских заимствований в русском языке и польских заимствований в русских диалектах, а также статей, посвященных так называемым условно-профессиональным языкам и специальной лексике и терминологии.

ОN THE 40TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR MARIAN WÓJTOWICZ’S SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CAREER

Summary

Professor Marian Wójtowicz from the Institute of Russian Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań celebrates the 40th anniversary of his scientific and educational career. The article presents some facts from the biography of this outstanding slavist as well as a wide range of his most important publications covering the following topics: English loan-words in 18th century Russian and contemporary Russian language, old Russian personal names, the origin and reconstruction of the glagolitic and cyrillic alphabets, most ancient Slavic inscriptions, Russian argots, specialized vocabulary and terminology, as well as Polish bor-rowings in Russian dialects.


Pobierz

Opublikowane : 2011-10-01


Hrynkiewicz-AdamskichB. (2011). Jubileusz pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Mariana Wójtowicza. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3564

Bożena Hrynkiewicz-Adamskich  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).