Z nowszych dociekań frazeologii rosyjskiej (szkic informacyjny drugi)Abstrakt

ИЗ НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ (ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОЧЕРК ВТОРОЙ)

Резюме

В настоящей статье представлен очерк фразеологической концепции Анатолия Баранова и Дмитрия Добровольского, легшей в основу их Словаря-тезауруса современной русской идиоматики, и в сопоставлении с монографией Аспекты теории фразеологии этих исследователей. Обе  работы автор считает не только весомым вкладом в лингвистику, но и своеобразным вызовом, вставшим перед польскими теоретиками фразеологии, составителями фразеологических словарей, а также перед этнолингвистами.

NEW CONCEPTS IN THE RUSSIAN PHRASEOLOGY (INFORMATIONAL DRAFT No 2)

Summary

The paper discusses concepts of phraseology by Anatoly Baranov and Dmitry Dobrovolsky, and in particular describes the Thesaurus of russian idioms (Словарь-тезаурус современной русской идиоматики) written by the two scholars, compared with their monograph aspects of a Theory of phraseology (Аспекты теории фразеологии). Both works are described as a challenge for Polish theoreticians of phraseology as well as compilation of phraseological dictionaries and ethnolinguists.


Pobierz

Opublikowane : 2011-06-01


ChlebdaW. (2011). Z nowszych dociekań frazeologii rosyjskiej (szkic informacyjny drugi). Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3574

Wojciech Chlebda  womich@wp.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).