Gialli, Gogol, Tołstoj, Czechow, Maupasant itd.Abstrakt

GIALLI GOGOL, TOLSTOY, CHEKHOV, MAUPASSANT, ETC.

Summary

The article considers film adaptations in the terms of spectatorial regime, which enables the bifurcation of two impressions — literary and cinematic ones. It suggests that there are certain genres of films, which due to their “attraction” (in the terms of Tom Gunning) features and conventions of production, distribution and consumption block or at least significantly limit the very possibility of bifurcation. The giallo movies of Mario Bava explicitly (paratextually) claiming their relation to Gogol, Tolstoy, and other rather virtual authors are the examples of thus understood limited or blocked bifurcation.

GIALLI GOGOL, TOŁSTOJ, CZECHOW, MAUPASANT ITD.

Streszczenie

Zazwyczaj problem ekranizacji sytuowany jest w ramach porównawczej narratologii, zaś efektem analizy okazuje się stwierdzenie większego lub mniejszego podobieństwa/rozbieżności strategii kreowania znaczenia. W niniejszym artykule ekranizacja traktowana jest jako szczególny typ lub też strategia odbioru, w procesie którego zachodzi bifurkacja dwóch rodzajów wywierania wrażenia na odbiorcy — literackiego i filmowego. W centrum uwagi autorki znajdują się filmy Mario Bavy traktowane jako przykład gatunku giallo, który na skutek zastosowanych w nim „atrakcyjnych” (termin Toma Gunninga) chwytów i konwencji produkcyjnych oraz w zakresie dystrybucji i odbioru, nakłada ograniczenia na formułę ekranizacji i faktycznie doprowadza do jej zablokowania.


Pobierz

Opublikowane : 2011-01-02


ArlauskajteN. (2011). Gialli, Gogol, Tołstoj, Czechow, Maupasant itd. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3603

Natalia Arlauskajte  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).