Realia i mity: międzywojenna Francja w powieści Irène Némirovsky Władca dusz .Abstrakt

ФАКТЫ И МИФЫ: ФРАНЦИЯ МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ В РОМАНЕ ИРЕН НЕМИРОВСКИ ВЛАСТИТЕЛЬ ДУШ

Резюме

Ирен Немировски (1903–1942), русская эмигрантка еврейского происхождения, пи-савшая исключительно на французском языке, одна из самых известных писательниц во Франции в период между Первой и Второй мировыми войнами. В романе Властитель душ (Le Maître des âmes) представлена Франция тридцатых годов XX. века, нарастание антисемитской истерии и враждебности к иностранцам — эмигрантам. Эта картина рисуется в романе с учетом автобиографических компонентов, на фоне исторических фактов и распространяемых в то время в стране мифов. В настоящей статье проводится анализ и соотношение фактов и мифов, истории и символики романа и его героев. 

FACTS AND MYTHS: A FACE OF FRANCE DURING INTERWAR PERIOD INTERPRETED BY IRèNE NéMIROVSKY IN THE NOVEL THE MASTER OF SOULS

Summary

Irène Némirovsky (1903–1942), an emigrant of Jewish origin coming from Russia, one of the most famous writers in the Inter-War period in France, who chose the way of integra-tion and wrote exclusively in French, in The Master of Souls (Le Maître des âmes) presents the social instability and political situation in France of the thirties, growth of antisemitic hysteria and xenophobia — all this based on historical facts, autobiographical components and myths of this time. This article analyses historical background, genesis, symbols of the novel and the literary heroes’ story. 


Pobierz

Opublikowane : 2010-10-01


BanasiukE. (2010). Realia i mity: międzywojenna Francja w powieści Irène Némirovsky Władca dusz . Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3611

Elżbieta Banasiuk  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).