O błędnej interpretacji terminów i jej translatorycznych konsekwencjach w przekładach Kindżału Michaiła LermontowaAbstrakt

К ПРОБЛЕМЕ ОшИБОЧНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕРМИНОВ И ЕЁ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ В ПЕРЕВОДАХ КИНЖАЛА МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА

Резюме

Статья пытается изложить вопросы, связанные с понятием стали дамасской. Во-пер-вых, автор проводит анализ лексикографических ошибок — переводов оригинального русского термина в польских и английских словарях и расшифровок термина, на основании самых популярных польских и английских энциклопедических источников, а потом указывает серьёзные ошибки и неправильное понимание значения этого термина. Во-вторых, на этой основе, автор анализирует переводы стихотворения Михаила Лермонтова Кинжал на польский и русский языки и доказывает, что такие ошибки имеют свои последствия в области интерпретации стихотворения и его понимания. 

ABOUT MISINTERPRETATION OF TERMS AND ITS TRANSLATION CONSEQUENCES IN TRANSLATIONS OF THe DaGGeR BY MIKHAIL LERMONTOV

Summary

This article attempts to present problems relating to the concept of Damascus steel. First, the author analyses lexicographic errors — translations of the original Russian term in Polish and English dictionaries and definitions provided by the most popular Polish and English encyclopedic sources and points out serious errors and misconceptions concerning the meaning of this term. Secondly, on this basis, the author analyses translations of Mikhail Lermontov’s poem The Dagger into Polish and English and demonstrates the consequences of such errors for the poem interpretation and meaning.


Pobierz

Opublikowane : 2010-10-01


SikoraJ. (2010). O błędnej interpretacji terminów i jej translatorycznych konsekwencjach w przekładach Kindżału Michaiła Lermontowa. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3615

Jerzy Sikora  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).