Re-imagining the Masses: Toward a Politics of Russian Popular CultureAbstrakt

ПРЕДСТАВЛЯЯ СЕБЕ МАССЫ ПО-НОВОМУ. К ВОПРОСУ О ПОЛИТИКЕ РУССКОЙ ПОПУЛЯРНОЙ КУЛЬТУРЫ

Резюме

Статья является обзорной вступительной статьей к сборнику.  В ней автор рассматривает и детально анализирует статьи авторов сборника, а также делает попытку привести их к «общему знаменателю», выявляя связи и параллели и связывая разные по подходу и темам статьи вопросами массовой и популярной культуры.  Автор также пытается определить разницу между этими двумя терминами в связи с их проявлениями в современной русской культуре.

WYOBRAŻAJĄC SOBIE MASY PO NOWEMU. Z PROBLEMATYKI POLITYCZNOŚCI ROSYJSKIEJ KULTURY POPULARNEJ

Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi rodzaj wprowadzenie do całości prezentowanego tu materiału. Autor analizuje w nim poszczególne prace, a także podejmuje próbę sprowadzenia ich do “wspólnego mianownika”, ukazując związki i paralele tych różnych metodologicznie i tematycznie studiów. Usiłuje także określić relacje między polami problemowymi polityki i kultury popularnej oraz ich relacji w rosyjskiej kulturze.


Pobierz

Opublikowane : 2007-10-01


WalkerR. (2007). Re-imagining the Masses: Toward a Politics of Russian Popular Culture. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3797

Richard J. Walker  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).