Anti-Stalinist Humor of the 1930s: Life-Death JokesAbstrakt

ЮМОР СТАЛИНСКОГО ВРЕМЕНИ: AНЕКДОТЫ-ШУТКИ О ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Резюме

В статье исследуются антисталинские политические анекдоты-шутки 30х годов прошлого столетия.  Пользуясь теориями комического Кестлера и Раскина, мы выделяем одну группу таких анекдотов, анекдотов о жизни и смерти.  По Кестлеру юмор строится по принципу биссоциации — особому взаимодействию в шутке двух  контекстов. Эти контексты должны быть по смыслу прямо противоположными друг другу, но в шутке возникает частичное их тождество.  Для политического юмора 30х годов такими противоположными контекстами являются категории жизни и смерти. При помощи антонимической пары жизнь-смерть в анекдотах описываются самые острые проблемы в жизни человека сталинскохо времени — преследования, аресты, голод в деревне, квартирный вопрос и дефицит еды и товаров в магазинах.  

HUMOR OKRESU STALINOWSKIEGO: ANEGDOTY O ŻYCIU I ŚMIERCI

Streszczenie

W artykułe analizie zostały poddane antystalinowskie dowcipy polityczne lat 30. zeszłego stulecia. Wykorzystując teorie komizmu Kestlera i Ruskina, wyodrębniono jedną z grup dowcipów: o życiu i śmierci. Według Kestlera humor konstruowany jest na zasadzie biasocjacji — szczególnego wzajemnego oddziaływania dwóch kontekstów. Konteksty owe winny być wprost przeciwstawione sobie nawzajem, zaś w dowcipie powstaje częściowa ich tożsamość. Dla humoru politycznego lat 30. takimi przeciwstawnymi kontekstami są kategorie życia i śmierci. Za pomocą owej antyno micznej pary w dowcipach opisywane są najdrażliwsze problemy w życiu ludzi epoki stalinowskiej — prześladowania, areszty, głód na wsi, problem mieszkaniowy i brak żywności oraz towarów w sklepach.


Pobierz

Opublikowane : 2007-10-01


BrikerB. (2007). Anti-Stalinist Humor of the 1930s: Life-Death Jokes. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3799

Boris Briker  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).