Aesthetics Versus Politics: Night Watch as the Cold War EchoAbstrakt

НОЧНОЙ ДОЗОР КАК ЭХО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Резюме

В статье рассмотрены стереотипы современного российского национального самосознания (в оппозициях Я/Другой), проявившиеся в популярных книгах С. Лукьяненко и фильмах Т. Бекмамбетова. Структурно-семиотический анализ показал, что эти типичные образцы се-годняшней российской массовой культуры эстетически ориентированы на голливудский канон, но идеологически имеют отчетливую антизападную, антиамериканскую направленность, со-храняют «образ врага», сформированный еще в годы холодной войны. Советский образ жизни (прошедший в последние годы декоммунизацию и деидеологизацию) противопоставлен здесь постсоветскому, ориентированному на западные образцы.

STRAŻ NOCNA JAKO ECHO ZIMNEJ WOJNYStreszczenie

W artykule omówione zostały stereotypy współczesnej rosyjskiej narodowej samoświadomości (w opozycji ja–inny), manifestujące się w popularnych książkach S. Łukjanienki i filmach T. Biekmambietowa. Strukturalno-semiotyczna analiza pokazała, że te typowe fi gury dzisiejszej rosyjskiej kultury masowej są estetycznie zorientowane na kanon hollywoodzki, ideologicznie zaś posiadają wyraźnie antyzachodnią, antyamerykańską orientację, przechowują „obraz wroga” ukształtowany jeszcze w epoce zimnej wojny. Sowiecki sposób życia (który w ostatnim okresie przeszedł dekomunizację i deideologizację) przeciwstawiany jest tu postsowieckiemu, zorientowanemu na wzorce zachodnie.


Pobierz

Opublikowane : 2007-10-01


AbashevaM. (2007). Aesthetics Versus Politics: Night Watch as the Cold War Echo. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3805

Marina Abasheva  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).