Minimum leksykalne dla licencjatów filologii rosyjskiej w kontekście metody TBLTAbstrakt

Celem artykułu jest omówienie kluczowych założeń dotyczących doboru i prezentacji materiału językowego, który stanowić ma minimum leksykalne języka rosyjskiego na takim poziomie zaawansowania, jaki w założeniu osiągnąć powinien absolwent studiów licencjackich w zakresie filologii rosyjskiej. Potrzeba oparcia się na określonych wytycznych z zakresu metodyki nauczania języków obcych oraz leksykografii, jakie zostaną tu zaprezentowane, powstała podczas pracy nad opracowywaniem pt. Minimum leksykalne języka rosyjskiego dla poziomu średniozaawansowanego.

W tekście przytoczona został definicja minimum leksykalnego, omówiony został rosyjski system oceny biegłości językowej w odniesieniu do systemu europejskiego; zaprezentowano także kluczowe założenia metody Task-Based Language Teaching, jako podstawy doboru materiału językowego.

Азимов Э. Г., Щукин А.Н., Новый словарь методических терминов и понятий, Икар, Москва, 2009.

Андрюшина Н., Афанасьева И., Дунаева Л., Клобукова Л., Красильникова Л., Яценко И., Лингводидактическая концепция «Лексического минимума по русскому языку как иностранному. III сертификационный уровень. Общее владение», „Болгарская русистика” 2015, № 3/4, s. 154-164.

Маркина Е.И., О соотношении понятий «лексический минимум» и «учебный словарь» в методике преподавания русского языка как иностранного, „Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена” 2011, № 129.

D. Coste, B. North, J. Sheils, J. Trim, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, tłum. W. Martyniuk, Warszawa 2003.

J.A. van Ek, J.L.M. Trim, Threshold 1990, Cambridge 1991.

R. Ellis, Task-based Language Learning and Teaching, 2003.

I. Janowska, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Kraków 2011.

J. Milton, T. Alexiou: Vocabulary Size and the Common European Framework of Reference for Languages, w: Vocabulary Studies in First and Second Language Acquisition, ed. B. Richards, H. Daller, D. Malvern, P. Meara, J. Milton, J. Treffers-Daller, 2009, s. 194-211.

D. Nunan, Task-Based Language Teaching, Cambridge 2004.

J.C. Richards, T.S. Rodgers, Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge

A. Seretny, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków 2011.

J. Willis, A Framework for Task-based Learning, Harlow 1996.

D. Willis, J. Willis, Doing Task-based Teaching, Oxford 2007.

Pobierz

Opublikowane : 2017-10-18


WalczakJ. (2017). Minimum leksykalne dla licencjatów filologii rosyjskiej w kontekście metody TBLT. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4924

Jakub Walczak  jakub.walczak@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny Instytut Filologii Słowiańskiej  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).